Πέμπτη 25 Αὐγούστου 2011 Πράξ. ε΄ 29

ΚΕΙΜΕΝΟ 

                                      “Ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπον· πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἀνθρώποις

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Ἀπεκρίθη δέ Πέτρος  ἐξ ὀνόματος καί τῶν Ἀποστόλων καί εἶπεν· Ὑποχρέωσιν καί καθῆκον ἔχομεν νά πειθαρχῶμεν μᾶλλον εἰς τόν Θεόν, πού μᾶς διέταξε διά τοῦ ἀγγέλου του νά ἐξακολουθήσωμεν τό δημόσιον κήρυγμά μας, παρά εἰς σᾶς τούς ἀνθρώπους, πού μᾶς διετάξατε νά σιωπῶμεν” (Ἀπό τήνΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείαςτοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοσηΟ ΣΩΤΗΡ“).

ΣΧΟΛΙΟ Β΄(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

β) Ἀντιμετωπίζουμε ὅμως ἀντίθεες ἀπαιτήσεις ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἀνθρώπους εὑρισκόμενους μέσα στὴν Ἐκκλησία. Τὸ πρόβλημα στὶς μέρες μας ἐντοπίζεται πρωτίστως στὰ θέματα αὐτὰ ποὺ ἀναφέρονται στὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς αἱρετικούς. Ἄνθρωποι ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν καίριες θέσεις μέσα στὴν Ἐκκλησία, προχωρώντας πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια ποὺ τοποθέτησαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἐπιδιώκουν ἀνεπίτρεπτες σχέσεις ἑνότητος μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἀπαιτοῦν κάποτε ἀπὸ τοὺς πιστοὺς νὰ ὑπακούουν στὶς δικές τους ἐπιλογὲς καὶ νὰ μὴν ἀντιδροῦν σ’ αὐτές. Δὲν εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις ποὺ ἐπιβάλλουν ἀκόμη καὶ ποινὲς σὲ πιστοὺς ποὺ ἀρνοῦνται νὰ σιωπήσουν. Καὶ εἶναι πραγματικὰ αὐτὴ ἡ κατάσταση δυσκολότερη ἀπὸ κάθε ἄλλη, διότι ἀντιμετωπίζουν οἱ πιστοὶ πόλεμο ἀπὸ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς ἐνισχύουν στὸ νὰ μένουν ἀνυποχώρητοι καὶ ἀσυμβίβαστοι. Χρειάζεται βέβαια ἰδιαίτερη προσοχὴ στὶς περιπτώσεις αὐτὲς.