Κυριακή 3 Ἀπριλίου 2011 Ἰωάν. ιδ΄25

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ’ ὑμῖν μένων» 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

" Αὐτά σᾶς εἶπα τώρα, προτοῦ νά ἀπέλθω εἰς τούς οὐρανούςκαί καθ᾽ὅν χρόνον μένω ἀκόμη μαζί σας» ( Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ») 

ΣΧΟΛΙΟ

 «Νά θαυμάσωμεν εἰς τόν στίχον αὐτόν τήν ἄπειρον συγκατάβασιν ἤ τήν πατρικήν ἀγάπην τοῦ Λυτρωτοῦ; Συγκαταβαί­νει ὁ ἄπειρος Θεός νά καθοδηγῆ, νά συμβουλεύη, νά προετοιμάζη τούς μαθητάς διά τά μέλλοντα νά τούς εὕρουν.· Ἀλ­λά μήπως καί ἡ ὅλη ζωή Του δέν εἶναι μία ζωή ἀπείρου συγκαταβάσεως καί θαυμαστῆς ταπεινώσεως; Ποία δέ μεγίστη ὠφέλεια προέρχεται εἰς τόν πιστόν, ὅταν ὁμιλῆ μέν ὁ Θεός, ἐκεῖνος δέ ταπεινῶς ἀκούη! «Λάλει, Κύριε, ὅτι ἀκούει ὁ δοῦλός σου» (Α’ Βασιλ. γ’ 9), ἔλεγεν εἰς τόν Θεόν ὁ προφηήτης Σαμουήλ. Δίδασκε μέ Σύ, Κύριε, καί ἐγώ σοῦ ὑπόσχο­μαι, ὅτι θά ἀκούω τήν διδασκαλίαν σου, ἄς λέγη ὁ κάθε πι­στός εἰς τόν Θεόν.Ἀλλά μήπως καί ἡ ἄπειρος ἀγάπη Του δέν ἐξαίρεται εἰς τόν στίχον αὐτόν; Γνωρίζει, ὅτι οἱ μαθηταί εἶναι ἀδύνατοι, ὅτι δέν εἶναι εὔκολον εἰς τοιαύτας μάλιστα στιγμάς νά ἀφο­μοιώσουν πολλά, νά ἀκούσουν ἀληθείας πολλάς καί δυσκό­λους. Καί δι’ αὐτό ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος γνωρίζει πόση εἶναι ἡ ἀντοχή των, περιορίζεται εἰς τά ἀναγκαῖα καί ἀπαραίτη­τα, θά τούς εἴπη ἀργότερον· «πολλά ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι»(Ἰωάν. ιστ’ 12). Διδάσκαλος καί πρότυπον καί εἰς τοῦτο τῶν ἀξιωθέντων νά συνεχίσουν τό ἱερόν Του ἔργον πνευματικῶν ἐργατῶν. Πότε αὐτοί νά μή φορτώνουν τούς ἀκροατάς τοῦ θείου κηρύγματος μέ πράγμα­τα, πού δέν ἠμποροῦν νά βαστάσουν, νά εἶναι δέ συγκαταβατικοί εἰς τάς ἀδυναμίας, τάς ὁποίας ὡς ἄνθρωποι εἶναι δυνατόν νά ἐμφανίζουν. Ἡ συγκατάβασις καί ἡ ἐπιείκεια εἶναι βασικόν γνώρισμα τῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου.Ὅμως ὑπόσχεται ὁ Διδάσκαλος εἰς τούς μαθητάς, ὅτι θά ἔλθη ἡμέρα, κατά τήν ὁποίαν πολύν πλοῦτον πνευματικῶν διδασκαλιῶν καί γνώσεων θά τούς χαρίση ὁ Παράκλητος. Δι’ αὐτό προσθέτει:» (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀρχ.Γεωργίου Δημοπούλου «Πρό τῆς Θυσίας» Κεφ. Τό μέγεθος τῆς θειας συγκαταβααεως. σ.69, Ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)