Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 Ἰωάν. ιγ΄34-35

Κυριακή  13 Μαρτίου 2011

ΚΕΙΜΕΝΟ

"Ἐντολήν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς, ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες, ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις"  

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

"Σᾶς δίδω νέαν ἐντολήν νὰ ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Καὶ νὰ ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἐγώ σᾶς ἠγάπησα, δηλαδὴ μὲ ἀγάπην πλήρη καὶ τελείαν. Ἔτσι θὰ μάθη ὁ κόσμος ὅλος, ὅτι εἶσθε ἰδικοί μου μαθηταί. Μόνον τότε, ὅταν ἔχετε ἀγάπην μεταξύ σας."

ΣΧΟΛΙΟ

     "Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες…. ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις". Ἡ μεγαλύτερα ἀπόδειξις, ὅτι εἶσθε ἰδικοί μου μαθηταὶ εἶναι νὰ βλέπη ὁ κόσμος ὅτι ἔχετε μεταξὺ σας ἀγάπην. Εἶναι ἀνάγκη νὰ προσέξωμεν πολὺ τὴν ἀλήθειαν αὐτήν, τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος τονίζει ἐνταῦθα. Διατὶ ὅμως ἡ ἀγάπη, πού ἀποτελεῖ τὴν συμπεπυκνωμένην ἔκφρασιν τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, ὅταν ἐφαρμόζεται ἐκ μέρους τῶν πιστῶν, θὰ εἶναι τὸ μεγαλύτερον ἐπιχείρημα καὶ ἡ μεγαλύτερα ἀπόδειξις τῆς θείας καταγωγῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ; Μεγαλύτερον καὶ ἀπὸ τὰ θαύματα ἀκόμη; Διότι τὰ θαύματα θὰ εὑρεθοῦν καὶ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι θὰ τὰ ἀρνηθοῦν καὶ θὰ τὰ ἀποδώσουν εἰς ἀλλάς αἰτίας. Ἐνῷ τὸ διαρκὲς θαῦμα τῆς ἐφαρμογῆς τῶν χριστιανικῶν ἀληθειῶν ἐκ μέρους τῶν Χριστιανῶν κανεὶς δὲν θὰ ἠμπορέσει νὰ τὸ ἀρνηθῆ. Ἐπιδρᾶ αὐτὸ τὸ θαῦμα κατὰ τρόπον θαυμαστὸν καὶ δημιουργεῖ ἐκπλήξεις καὶ ὁδηγεῖ εἰς ὁμολογίας καὶ κινεῖ εἰς μίμησιν. "Ἴδε, πὼς οἱ Χριστιανοὶ ἀγαπῶσιν ἀλλήλους!", ἀνεφώνουν οἱ εἰδωλολάτραι, ὅταν ἔβλεπον τὴν ἀγάπην τὴν τόσον ἄγνωστον εἰς αὐτοὺς νὰ χαρακτηρίζη τοὺς Χριστιανούς. Καὶ αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ τόσον θερμὴ ἀγάπη τῶν Χριστιανῶν ἐγίνετο ἀφορμὴ πολλοὶ νὰ πιστεύσουν εἰς τὸν Χριστὸν καὶ νὰ γίνουν ἰσόβιοι μαθηταί του. Ὅποιος μελετᾶ τὴν ἱστορίαν τῶν κατακτήσεων τοῦ Χριστιανισμοῦ, χωρὶς δισταγμὸν ὁμολογεῖ, ὅτι ἡ βασικωτέρα αἰτία, ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἱλκύσθησαν εἰς τὸν Χριστὸν μάζαι λαῶν εἰδωλολατρικῶν, ἦτο ἡ ἔμπρακτος ἀγάπη, τὴν ὁποίαν ἔδειχναν οἱ Χριστιανοὶ μεταξὺ των. Ἀπ’ ἐναντίας ἔλλειψις αὐτῆς τῆς ἀγάπης ἔδωκεν ἐπιχειρήματα εἰς τὴν ἄρνησιν νὰ ἐπιμείνη εἰς τὴν ἀπιστίαν καὶ συντελέση  εἰς τὴν ἀναστολὴν τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ.
      Ἐντεῦθεν προβάλλει ἐπιτακτικὸν τὸ καθῆκον διὰ τοὺς Χριστιανούς, τοὺς πραγματικοὺς Χριστιανούς, νὰ ἑνώνωνται μὲ "τὸν σύνδεσμον τῆς  ἀγάπης"  καὶ νὰ ἐμφανίζουν τὴν ἀγάπην εἰς τὴν καθημερινὴν ζωὴν των εἰς βαθμὸν ὅσον τὸ δυνατὸν  μεγαλύτερον.  Θὰ προσφέρουν  τότε  ἀφάνταστον  ἐξυπηρέτησιν εἰς τὴν ἁγίαν ὑπόθεσιν τῆς πίστεως. Ἠμπορεῖ νὰ μὴ ἔχουν εὐφράδειαν λόγου  καὶ τίτλους σπουδῶν  καὶ  ἐπιχειρήματα ἐπιστημονικὰ διὰ νὰ κηρύξουν δημοσία τὴν ἀλήθειαν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου. Ἔχουν ὅμως νὰ ἐπιδείξουν τὴν ἀγάπην, ἀγάπην πρὸς φίλους καὶ ἐχθρούς, ἀγάπην ποὺ συγχωρεῖ καὶ παραβλέπει ἀδικίας καὶ συκοφαντίας,  ἀγάπην ποὺ  διαθέτει δυνάμεις διὰ τὴν βοήθειαν τοῦ πάσχοντος ἀδελφοῦ, διὰ τὴν ἐπιστροφὴν  του   εἰς  τὸν  Χριστόν,   διὰ   τὴν   ὀρθήν   θεμελίωσιν τῆς ζωῆς του. Ἡ ἀγάπη  αὐτὴ θερμαίνει,  ἐμπνέει, διδάσκει, ἀκτινοβολεῖ. Καὶ ὅπως ἡ φωτιὰ λυώνει τὸν πάγον καὶ μεταδίδει θαλπωρὴν καὶ θερμότητα, ἔτσι καὶ ἡ ἀγάπη, λυώνει τὸν πάγον τῆς ἀπιστίας καὶ ἀμφιβολίας καὶ παρέχει τὴν ἀπόδειξιν τῆς ἀληθείας τῆς πίστεως.
      Λοιπόν, νὰ τὴν καλλιεργήσωμεν τὴν ἀγάπην. Νὰ τὴν καλλιεργήσωμεν μὲ ὅλας τὰς δυνάμεις μας. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν καὶ ἡμεῖς θὰ ζῶμεν εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν τοῦ Κυρίου, ἀλλά καὶ ἄλλοι θὰ γινώμεθα αἴτιοι νὰ ὁδηγοῦνται πρὸς τὸν Χριστόν." (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ.Γεωργίου Δημοπούλου "Πρό τῆς Θυσίας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").