Λουκᾶ β΄22-24

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011

ΚΕΙΜΕΝΟ

"Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ, καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται, καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἤ δυὸ νεοσσοὺς περιστερῶν"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

"Ὅταν, σύμφωνα μὲ τὸν νόμον τοῦ Μωϋσέως συνεπληρώθησαν αἱ ἡμέραι διὰ τὸν καθαρισμὸν των, ἀνέβασαν αὐτὸν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, διά νὰ τὸν παρουσιάσουν καὶ τὸν ἀφιερώσουν εἰς τὸν Κύριον. Ἡ παρουσίασις δὲ καὶ ἀφιέρωσις αὐτὴ ἐγίνετο σύμφωνα μὲ ἐκεῖνο ποὺ ἔχει γραφῆ εἰς τὸν νόμον τοῦ Κυρίου, ὅτι κάθε ἀρσενικὸν ποὺ διά πρώτην φοράν ἀνοίγει τὴν μήτραν τῆς μητέρας του καὶ γεννᾶται, δηλαδὴ κάθε πρωτότοκον καὶ πρωτογενὲς θὰ κληθῆ καὶ θὰ θεωρηθῆ ὡς ἀφιερωμένον εἰς τὸν Κύριον. Ἀνέβησαν ἀκόμη εἰς τὸν Ναὸν καὶ διά νὰ προσφέρουν θυσίαν διὰ τὸν καθαρισμὸν των ἕνα ζεῦγος τρυγόνια ἤ δυὸ μικρὰ περιστέρια, σύμφωνα μὲ ἐκεῖνο ποὺ ἔχει ὁρισθῆ εἰς τὸν νόμον τοῦ Κυρίου διὰ τοὺς πτωχούς, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν τὰ μέσα νὰ προσφέρουν θυσίαν ὁλόκληρον ἀρνίον."

ΣΧΟΛΙΟ (ε)

     "Δὲν γνωρίζομεν, ἀφοῦ τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον σιωπᾶ, ἐάν προσεφέρθησαν διὰ τὴν ἐξαγοράν του οἱ δεκαπέντε σίκλοι. Ἄνθρωποι πτωχοὶ καὶ ἡ Μαρία Θεοτόκος καὶ ὁ Ἰωσήφ, δὲν ἀποκλείεται νὰ μὴ εἶχαν νὰ καταβάλουν τὸ τίμημα. Καὶ ὁ ἐξουσιοδοτημένος Ἱερεὺς νὰ λαμβάνη ὀλιγώτερα ἤ καὶ τίποτε, ἐφ’ ὅσον οἱ προσφέροντες ἦσαν πτωχοί, νὰ μὴ ἀπήτησε τὴν καταβολήν. Ὅμως δὲν φανερώνει καὶ τοῦτο τὴν τόσην πτωχείαν τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ; Ἀλήθεια, καὶ ὡς νήπιον πτωχὸς ἦτο ὁ Κύριος, ἀλλά καὶ ὅταν ἐμεγάλωσε, πτωχὸς πάλιν ἔμεινεν, ὥστε νὰ βεβαιώνη• αἱ  ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἄνθρωπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνη (Ματθ. η’ 20). Διά νὰ πλουτίση ὑμᾶς δὲ ὅλα αὐτά, καὶ νὰ ἐννοήσωμεν τὸν λόγον τοῦ Πνεύματος• Δι’ ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν (Β’ Κορ. η’ 9). Ἀλλὰ καὶ τοῦτο νὰ προσθέσωμεν διά τῆς πράξεως τῆς προσαγωγῆς του εἰς τὸν Ναόν, ὁ Κύριος τοῦ Ναοῦ καὶ κατὰ φύσιν Υἱός τοῦ Θεοῦ ἀφωσιώθη καὶ ἀφιερώθη τελείως εἰς τὸν Θεὸν διὰ παντὸς καὶ ἐδόθη ἰσοβίως τῷ Κυρίῳ, ἵνα λειτουργῆ αὐτῷ αἰωνίως εἰς τὰ ἀχειροποίητα ἅγια." (Ἀπό τό βιβλίο «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» τοῦ ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»)