Λουκᾶ β΄22-24

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

ΚΕΙΜΕΝΟ
"Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ, καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται, καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἤ δυὸ νεοσσοὺς περιστερῶν"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

"Ὅταν, σύμφωνα μὲ τὸν νόμον τοῦ Μωϋσέως συνεπληρώθησαν αἱ ἡμέραι διὰ τὸν καθαρισμὸν των, ἀνέβασαν αὐτὸν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, διά νὰ τὸν παρουσιάσουν καὶ τὸν ἀφιερώσουν εἰς τὸν Κύριον. Ἡ παρουσίασις δὲ καὶ ἀφιέρωσις αὐτὴ ἐγίνετο σύμφωνα μὲ ἐκεῖνο ποὺ ἔχει γραφῆ εἰς τὸν νόμον τοῦ Κυρίου, ὅτι κάθε ἀρσενικὸν ποὺ διά πρώτην φοράν ἀνοίγει τὴν μήτραν τῆς μητέρας του καὶ γεννᾶται, δηλαδὴ κάθε πρωτότοκον καὶ πρωτογενὲς θὰ κληθῆ καὶ θὰ θεωρηθῆ ὡς ἀφιερωμένον εἰς τὸν Κύριον. Ἀνέβησαν ἀκόμη εἰς τὸν Ναὸν καὶ διά νὰ προσφέρουν θυσίαν διὰ τὸν καθαρισμὸν των ἕνα ζεῦγος τρυγόνια ἤ δυὸ μικρὰ περιστέρια, σύμφωνα μὲ ἐκεῖνο ποὺ ἔχει ὁρισθῆ εἰς τὸν νόμον τοῦ Κυρίου διὰ τοὺς πτωχούς, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν τὰ μέσα νὰ προσφέρουν θυσίαν ὁλόκληρον ἀρνίον."

ΣΧΟΛΙΟ (γ)

     "Πρῶτον· Ὁ Χριστὸς ἦτο βεβαίως πρωτότοκος, ὄχι βεβαίως ὑπό τὴν ἔννοιαν τοῦ πρώτου γεννηθέντος παιδιοῦ, τὸ ὁποῖον ἠκολούθησαν καί ἄλλα, διότι ἡ Παρθένος ἔγινε Μήτηρ κατὰ τρόπον ὑπερφυσικὸν καὶ θαυμαστὸν μόνον τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ· ἀλλά ὑπό τὴν ἔννοιαν τοῦ πρώτου διανοίγοντος μήτραν. Βεβαίως λέγεται καὶ εἶναι πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς (Ρωμ. η’ 29). Ἀλλ’ ἡ ὀνομασία πρωτότοκος ἐδῶ σημαίνει, ὅτι ὁ Χριστὸς ἔδωκε τὴν δύναμιν εἰς τοὺς ἀνθρώπους νὰ τοῦ ὁμοιάσουν κατὰ τὴν ἁγιότητα, ὥστε κατὰ τὴν πνευματικὴν σχέσιν του πρὸς τοὺς ἀντιγράφοντας τὸ ἅγιον παράδειγμά του καὶ τὴν ἁγίαν εἰκόνα του νὰ εἶναι Ἐκεῖνος πρωτότοκος μεταξὺ πολλῶν ἀδελφῶν. Αὐτὴν τὴν τιμὴν κάνει εἰς τὸν καθένα μας. Καὶ μᾶς καλεῖ νὰ τὸν ἀντιγράψωμεν, προκειμένου νὰ χαρίση καὶ εἰς ἡμᾶς, αὐτὴν τὴν ἐξαιρετικὴν τιμὴν καὶ χαρὰν νὰ γίνωμεν καὶ νὰ ὀνομασθῶμεν ἀδελφοί του• καὶ νὰ εἶναι Ἐκεῖνος πρωτότοκος ἀδελφός μας, ἀλλά καὶ ἀδελφὸς πλήθους πιστῶν, τοὺς ὁποίους καλεῖ εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν." (Ἀπό τό βιβλίο «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» τοῦ ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»)