Ματθ. β΄7-8

Δευτέρα 24  Ἰανουαρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Τότε Ἡρῴδης λάθρα καλέσας τούς μάγους ἠκρίβωσε παρ’ αὐτῶν τόν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος, καί πέμψας αὐτούς εἰς Βηθλεέμ εἶπε• πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περί τοῦ παιδίου, ἐπάν δέ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κάγω ἐλθών προσκυνήσω αὐτῷ»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Τότε δηλαδή ὁ Ἡρῴδης, ἀφοῦ κρυφίως ἐκάλεσε τούς μάγους, ἠκρίβωσεν ἀπό αὐτούς τόν χρόνον, ἀφ’ ὅτου ἐφαίνετο τό ἄστρον. Καί ἀφοῦ τούς ὡδήγησε νά μεταβοῦν εἰς τήν Βηθλεέμ, τούς εἶπε· Πηγαίνετε ἐκεῖ καί ἐξετάσατε μέ πᾶσαν ἀκρίβειαν διά τό παιδίον. Ὅταν δέ τό εὕρετε, φέρετέ μου εἴδησιν, διά νά ἔλθω καί ἐγώ εἰς Βηθλεέμ καί τό προσκυνήσω»

ΣΧΟΛΙΟ (β)

     «Ἰδού τώρα καί ἡ πονηρία καί ὁ δόλος. Ὑποκρινόμενος τόν εὐλαβῆ καί ταπεινόν ζητεῖ ἀπό τούς μάγους νά πᾶνε εἰς τήν Βηθλεέμ• νά συλλέξουν μέ πᾶσαν ἐπιμέλειαν ὅλας τάς πληροφορίας, πού ἔχουν σχέσιν μέ τό Παιδίον, καί ἐν συνεχεία νά ὑποβληθοῦν εἰς τόν κόπον νά ἐπιστρέψουν πάλιν εἰς τήν πρωτεύουσαν, νά τοῦ ἀνακοινώσουν τά ὅσα εἶδαν, ὥστε καί ἐκεῖνος μέ τήν σειράν του νά ὑπάγη νά τό προσκυνήση. Δέν θά ἦτο ὑπερβολή, ἐάν ὠνομάζαμεν σατανικόν τό σχέδιον. Καί πῶς δέν ἦτο; Μήπως ἐκεῖνος ὁ ἀρχιεργάτης της ἁμαρτίας δέν τό ἐνέπνευσε; Μήπως ἐκεῖνος δέν εἶναι δόλιος καί κακοῦργος καί σατανᾶς καί διάβολος, τόσον δέ εὔστροφος εἰς τό νά συλλαμβάνη σχέδια καί νά τά θέτη εἰς ἐφαρμογήν; Αὐτός δέν ἔγινεν αἰτία τῆς καταστροφῆς μας; Ἀνθρωποκτόνον δέν τόν ὠνόμασεν ὁ Κύριος;
      Εἰς ὅλους ὑποβάλλει τά κακοῦργα του σχέδια. Ἀλλά πρέπει νά εὕρη ἀνταπόκρισιν, προκειμένου νά λάβουν αὐτά σάρκα καί ὀστᾶ. Ἐάν δέν εὕρη ἀνταπόκρισιν, ὄργανα, πού θά τόν ὑπακούσουν καί θά συμμορφωθοῦν πρός τάς ὑποβολάς του, θά καταισχυνθῆ· τίποτε δέν θά ἐπιτύχη. Ἐάν ὅμως εὕρη, ὅπως ἐπί τοῦ προκειμένου εἰς τόν Ἡρώδην, τότε γίνεται αἴτιος μεγάλων κακῶν καί ἀμετρήτων συμφορῶν. Ἐγκλήματα μεγάλα ἐσχεδιάσθησαν καί ἐξετελέσθησαν κατ’ ἔμπνευσιν ἰδικήν του ἀπό ἀνθρώπους πού ἐχρησιμοποίησεν ὄργανά του. Καί ὄχι μόνον ἐγκλήματα μεμονωμένα, ἀλλά καί συμφοραί ἀπερίγραπτοι ἐπεσωρεύθησαν εἰς τήν ἀνθρωπότητα μέ τήν συμφωνίαν τοῦ σατανᾶ καί τῶν ὀργάνων του• πόλεμοι καταστρεπτικοί καί πολυαίμακτοι• ἀναστατώσεις καί ἀντιθέσεις καί μίση φοβερά, πού ἐταλαιπώρησαν λαούς ἐπί σειράν ἐτῶν καί ἔσπειραν τό μικρόβιον τῆς διαιρέσεως, τῆς ἀντιπαθείας, τῆς ἔχθρας, εἶναι ὁ τρομερός ἀπολογισμός τῶν κακούργων σχεδίων τοῦ σατανᾶ, ὅταν εὑρίσκη ὄργανα νά τά ἔκτελοῦν.»