Ματθ. α’ 24-25

Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ
«Διεγερθείς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπό τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου, καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
« Ὅταν ὁ Ἰωσὴφ ἐσηκώθη ἀπό τὸν ὕπνον, ἔκαμε καθὼς τὸν διέταξεν ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου. Καὶ παρέλαβεν εἰς τὸν οἶκον του τὴν μνηστήν του καὶ δὲν ἦλθεν εἰς σχέσιν συζυγικὴν μαζί της ποτέ, ἄρα δὲ καὶ ἕως ὅτου ἐγέννησε τὸν πρῶτον καὶ μονάκριβον υἷόν της καὶ ἐκάλεσεν ὁ Ἰωσὴφ τὸ ὄνομὰ του Ἰησοῦν. »

ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ πλήρης συμμόρφωσις     τοῦ Ἰωσὴφ εἰς τάς ὑποδείξεις τοῦ ἀγγέλου (δ)

     «Καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτήν, ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν». Εἰς τὸν στίχον αὐτὸν διακηρύσσεται καθαρῶς, ὅτι ἡ Παρθένος ἔμεινε Παρθένος ἰσοβίως• ὅτι ὁ Ἰωσήφ, κατανοήσας τό σχέδιον τοῦ Θεοῦ, μετὰ σεβα¬σμοῦ μοναδικοῦ ἐστάθη ἀπέναντι τῆς ἁγίας καὶ οὐδεὶς ἄλλος δε-σμὸς τὸν συνέδεσε μαζί της πλὴν τῆς προστασίας τῆς παραδειγματικῆς, τὴν ὁποίαν τῆς ἐξησφάλισε. Ἀλλ’ ἂς δοθοῦν καὶ μερικαὶ ἐξηγήσεις δι’ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἀσεβῶς καὶ ἔξω τῆς ἀληθείας σκέπτονται. Τί λέγουν; Πολὺ καλά. «Οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτήν» ὁ Ἰωσήφ. Ἀλλὰ ἕως πότε; «Ἕως οὗ ἔτεκε…» Καὶ ἔπειτα τὴν ἐγνώρισε. Ἀσεβὴς ὁ λόγος. Ἀσύστατος ἡ ἑρμηνεία. Διότι τὸ «ἕως οὗ, ὅπου ἀπαντᾶται εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφήν, ἔχει τὴν ἔννοιαν, ὅτι οἱ Ἱεροὶ συγγραφεῖς ἐνδιαφέρονται μόνον διὰ τὸ γεγονός, εἰς τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται ἡ φράσις, δὲν ἐνδιαφέρονται δὲ διὰ τὰ περαιτέρω, τὰ ὁποῖα ἀφήνουν εἰς τὸν ἄνθρωπον νὰ συλλογισθῆ.   
      Ἀλλ’ ἂς ἀκούσωμεν τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον: «Τίνος οὖν ἕνεκεν τὸ ἕως τέθεικε;» Δηλαδή,διὰ ποῖον λόγον τὸ ἕως οὗ ἔχει τεθῆ ἐδῶ; Καὶ ἀπαντᾶ• «ὅτι ἔθος τῇ Γραφῇ τοῦτο πολλάκις ποιεῖν καὶ τὴν ρῆσιν μὴ ἐπί διωρισμένων τιθέναι χρόνων». Δηλαδὴ εἶναι συνήθεια εἰς τὴν Γραφὴν πολλάκις νὰ τὸ κάνη αὐτὸ καὶ τὴν ἔκφρασιν αὐτὴν νὰ τὴν χρησιμοποιῆ διὰ νὰ δηλώση ὄχι ὡρισμένα χρονικὰ διαστήματα. Καὶ διὰ νὰ κατανοηθῆ τὸ νόημα τῆς Γραφῆς σημειώνομεν μερικάς περιπτώσεις: Εἰς τὸ Γέν. η’ 7 λέγει ἡ Γραφή, ὅτι ὁ Νῶε ἐξαπέστειλε τὸν κόρακα ἀπό τὴν κιβωτόν, διὰ νὰ διαπιστώση ἐάν τὸ ὕδωρ τοῦ κατακλυσμοῦ εἶχεν ὑποχωρήσει. Καὶ προσθέτει: ὁ κόραξ δὲν ἐπέστρεψε «ἕως οὗ ἐξηράνθη ἡ γῆ». Τί σημαίνει ἐδῶ τὸ «ἕως οὗ»; ὅτι δὲν ξαναγύρισε ποτὲ πλέον ὁ κόραξ. Κατὰ τὴν λογικὴν ὅμως τῶν ἀντιφρονούντων σημαίνει• δὲν ἐπέστρεψε ἐν ὅσῳ ὑπῆρχε τὸ νερό• ἐπέστρεψεν ὅμως, ὅταν ἐξηράνθη ἡ γῆ. Τί λόγον ὅμως εἶχεν ἡ ἐπιστροφὴ αὐτή;» (Ἀπό τό βιβλίο «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» τοῦ ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»)