Ἐφεσ. β´6-7

Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 7 ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ’ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Καί μᾶς ἀνέστησε μαζί μέ τόν Χριστόν καί μᾶς ἔβαλε νά καθήσωμεν μαζί του εἰς τά ἐπουράνια. Καί ἡ ἀνάστασις καί ἡ ἀνύψωσίς μας αὐτή ἔγινε διά τῆς ἑνώσεώς μας μέ τόν Ἰησοῦν Χριστόν. Καί μᾶς εὐηργέτησε  τόσον πολύ ὁ Θεός,γιά νά δείξῃ κατά τούς ἀτελευτήτους αἰῶνας τοῦ μέλλοντος βίου τόν ὑπερβολικόν πλοῦτον τῆς χάριτός του μέ τήν ἀγαθότητα πού ἐπέδειξεν εἰς ἡμᾶς διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ἀπό τήν « ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση  « Ο ΣΩΤΗΡ»).

ΣΧΟΛΙΟ

      Ὁ Κύριος Ἰησοῦς μέ τήν ἐνανθρώπησή Του ἐδόξασε τήν ἀνθρώπινη φύση, ἔγινε ἕνα μέ ἐμᾶς. Ἔτσι ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί δική μας δόξα. Αὐτή τή συμμετοχή στή δόξα τοῦ Χριστοῦ, μᾶς τονίζει στούς παραπάνω στίχους. Τά ρήματα «συνεζωοποίησε» καί «συνήγειρε» καί «συνεκάθισεν» μιλᾶνε ἀκριβῶς γι᾽ αὐτή τή δόξα τήν ὁποία μᾶς χαρίζει. Μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τήν σκλαβιά τῆς ἁμαρτίας, τοῦ διαβόλου καί τοῦ θανάτου γιά νά μᾶς μαζέψει κοντά Του. Νά μᾶς κάμει συμβασιλεῖς καί συνάρχοντές Του.
      Ὁ Χριστός μᾶς «συνήγειρε» μᾶς ἀνέστησε μαζί μέ τόν ἑαυτό του. Μᾶς ἀνέστησε πνευματικά σέ μιά καινούργια ζωή. Θά μᾶς ἀναστήσει καί σωματικά κατά τήν Δευτέρα Του Παρουσία. Ὁ χρόνος τόν ὁποῖο χρησιμοποιεῖ ὁ Ἀπόστολος εἶναι ἀόριστος, ἀκριβῶς γιά νά δείξει ὅτι τό ἔργο τῆς σωτηρίας καί τῆς δόξας μας εἶναι τετελεσμένα. Ἡ δόξα μας εἶναι δεδομένη. Ἀπομένει νά τήν προσοικειωθοῦμε, νά τήν κάνουμε κτῆμα καί περιουσία μας. Ὁ οὐρανός εἶναι δικός μας. Θά μένουμε μέ τά μάτια στραμμένα στή γῆ ἤ θά ἀναζητοῦμε καί θά ἀγωνιζόμαστε συνεχῶς καί συστηματικά γιά τά ἄνω;