Ἐφεσ.α´19

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 «Νά γνωρίσετε ἀκόμη καί πόσον ἀφαντάστως καί ὑπερβολικά μεγάλη εἶναι ἡ δύναμίς του, μέ τήν ὁποίαν ἐνισχύει καί βοηθεῖ ἡμᾶς τούς πιστεύοντας. Εἶναι ἡ δύναμις αὐτή ἀνάλογος πρός τήν ἐνέργειαν τῆς κραταιᾶς ἰσχύος του» (Ἀπό τήν « ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση  « Ο ΣΩΤΗΡ».

ΣΧΟΛΙΟ

     Ὅταν οἱ πιστοί ἔχουν φωτισμένα τά μάτια τῆς ψυχῆς, τότε θά καταλάβουν τό μέγεθος τῆς δύναμης καί τῆς ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ. Ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει πάντοτε. Ὁ δίκαιος Ἰώβ στήν Παλαιά Διαθήκη ἀπευθυνόμενος στόν Θεό τοῦ λέγει: Κύριε, ὅλα τά μπορεῖς, δέν ὑπάρχει τίποτε πού νά μή μπορεῖς νά τό πραγματοποιήσεις.Ὁ Θεός ἔχει ἄπειρη δύναμη. Τί γίνεται ὅμως μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ; Ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῆς δύναμής Του σέ συγκεκριμένες σωτηριώδεις ἐνέργειες καί πράξεις. Μπορεῖ νά ὑπάρχει δύναμη, νά μένει ὅμως ἀνενέργητη. Στόν ἀρχαῖο κόσμο ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ  ἐνεργοῦσε ὡς πρόνοια. Προνοῦσε ὁ Θεός γιά τόν κόσμο τόν ἔμψυχο καί τόν ἄψυχο, δέν γνώριζαν ὅμως οἱ ἄνθρωποι αὐτή τή δύναμη ὡς λυτρωτική. Ἡ λυτρωτική δύναμη τοῦ Θεοῦ μπῆκε σέ ἐνέργεια ὅταν ἦλθε στόν κόσμο ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.
     Μέ τόν ἐρχομό τοῦ Κυρίου στή γῆ φανερώνεται στόν κόσμο ἡ ὑπερβολική δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ὅτι δέν ἔκαμε ὁ Θεός μέ τούς προφῆτες, τό ἔκαμε  μέ τόν Ἐνανθρωπήσαντα Υἱό του. Αὐτή τήν ἐνεργοποίηση τῆς δύναμης τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ τήν βλέπουμε στό ὅτι ἀπό τό σκοτάδι ὡδήγησε καί ὁδηγεῖ στό φῶς τῆς πίστης τούς καλοπροαίρετους ἀνθρώπους ἀπό τό βυθό τῆς ἄγνοιας καί τῆς ἁμαρτίας τούς ὁδηγεῖ  στό ὕψος τῆς λύτρωσης καί τούς χαρίζει τήν ἁγιότητα. Μέ τήν προσευχή ἐπίσης ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι μποροῦμε νά θέσουμε σέ ἐνέργεια τή δύναμη τοῦ Θεοῦ. Προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος μέ πίστη καί «ἀναγκάζει» τό Θεό νά κάμει θαῦμα. Ὁ Θεός λοιπόν εἶναι παντοδύναμος, δυνατός νά ἐκπληρώσει τά αἰτήματά μας. Αὐτή τή δύναμη τήν θέτουμε σέ ἐνέργεια μέ τήν πίστη καί τήν προσευχή μας;