Ἐφεσ. β´1-2

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Καί ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι καὶ ταῖς ἁμαρτίαις,  ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

« Καί ἔκαμε δι᾽ ἡμᾶς ὅ,τι ἔκαμε καί διά σᾶς. Σεῖς δηλαδή ἦσθε νεκροί πνευματικῶς, ἕνεκα τῶν παραβάσεων καί ἁμαρτιῶν, εἰς τάς ὁποίας ἄλλοτε ἐπεριπατήσατε, ὅταν ἐζούσατε τήν διεφθαρμένην ζωήν τοῦ κόσμου αὐτοῦ, σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ ἄρχοντος, πού ἀπό τάς ἐκτάσεις τοῦ ἀέρος ἐξουσιάζει τούς σαρκικούς ἀνθρώπους, τοῦ πονηροῦ δηλαδή πνεύματος, πού τώρα ἐνεργεῖ εἰς τούς ἀπειθεῖς» (Ἀπό τήν « ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση  « Ο ΣΩΤΗΡ».

ΣΧΟΛΙΟ

      Οἱ χριστιανοί τῆς Ἐφέσου, πρίν γνωρίσουν τόν Χριστό, ζοῦσαν στό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας. Ἦταν κάτω ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ διαβόλου• αὐτός εἶναι «ὁ ἄρχων τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος». Βέβαια ὁ διάβολος δέν ἔχει καμμία ἐξουσία, ἄν δέν τοῦ δώσουμε ἐμεῖς. Ὁ διάβολος λέγεται ἄρχοντας τοῦ κόσμου αὐτοῦ, διότι, ὅπως λέει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, σχεδόν ὅλη ἡ ἀνθρώπινη φύση παρέδωκε τόν ἑαυτό της σ᾽ ἐκεῖνον καί ὅλοι δουλεύουν σ᾽ αὐτόν μέ τή θέληση καί τήν προαίρεσή τους (Ε.Π.Ε.20,486). Ὁ διάβολος εἶναι ὁ σφετεριστής τῆς ἐξουσίας τοῦ Θεοῦ. Διότι μόνο στό Θεό ἀνήκει ἡ ἐξουσία. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Δημιουργός τοῦ κόσμου. Ἐκεῖνος καί ἐξουσιάζει τόν κόσμο. Ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά πειραζόμαστε ἀπό τόν Διάβολο, γιά νά φανεῖ ἡ πίστη μας.Ἐμεῖς ὅμως δέν τό καταλαβαίνουμε καί ἀφήνουμε τόν ἑαυτό μας νά γλιστρᾶ στήν ἁμαρτία, νά ὑποχωρεῖ στούς πειρασμούς δίνοντας ἔτσι ἐξουσία στόν διάβολο. Μέ ἀποτέλεσμα νά ζοῦμε σέ μιά κοινωνία δαιμονοκρατούμενη. Ὅμως ὁ διάβολος, εἴπαμε, εἶναι «ἄρχων τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος». Εἶναι κάτω ἀπό τόν οὐρανό, καί ἑπομένως ἡ ἐξουσία του εἶναι περιορισμένη.Ἔχει δύναμη, ἀλλά παντοδύναμος δέν εἶναι. Παντοδύναμος εἶναι μόνο ὁ Θεός. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Οὔτε νά ὑποτιμᾶμε λοιπόν, ἀλλ᾽ οὔτε καί νά ὑπερτιμᾶμε τή δύναμη τοῦ διαβόλου. Οὔτε νά ἀγνοοῦμε τήν ὕπαρξή του, ἀλλ᾽ οὔτε καί νά τρομοκρατούμαστε ἀπό τήν παρουσία του. Μέ τή δύναμη τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ νά ἀντιμετωπίζουμε τίς μεθοδεῖες καί τίς ἐπιθέσεις του καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ θά μᾶς βγάζει νικητές ἀπό τήν πάλη μαζί του.