Ἐφεσ. α´10

Παρασκευή 12 Νομεβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἐν αὐτῷ»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Καί τοῦ σχεδίου τούτου σκοπός ἦτο ἡ τακτοποίησις τοῦ οἴκου του, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας. Καί ἡ τακτοποίησις καί ἡ οἰκονομία αὐτή θά ἐπραγματοποιεῖτο, ὅταν θά συνεπληροῦντο οἱ ὡρισμένοι χρόνοι καί θά ἤρχετο ὁ κατάλληλος καιρός, διά νά συνενώσῃ τά πάντα διά τῆς κοινωνίας των μετά τοῦ Χριστοῦ, καί τούς ἐν οὐρανοῖς ἀγγέλους καί τούς ἐπί γῆς ἀνθρώπους, πού ἕνεκα τῆς ἁμαρτίας των ἦσαν τελείως χωρισμένοι ἀπό τόν οὐράνιον κόσμον. Καί ἔκαμε τήν ἕνωσιν αὐτήν δι᾽αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ» (Ἀπό τήν « ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση  « Ο ΣΩΤΗΡ»).

ΣΧΟΛΙΟ (α)

     Τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου χαρακτηρίζεται ὡς σχέδιο «θείας οἰκονομίας». Ἡ λέξη «οἰκονομία» σημαίνει ὅ,τι περίπου ἐννοοῦμε καί σήμερα ὅταν λέμε: «πρέπει νά οἰκονομήσω τά πράγματα»  ἤ «φρόντισε νά οἰκονομήσεις τά πράγματα» . Ἔχει δηλαδή τήν ἔννοια τῆς τακτοποίησης, τῆς διευθέτησης τῶν πραγμάτων. Μ᾽ αὐτή τήν ἔννοια τή χρησιμοποιεῖ ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος. Ἀποφάσισε δηλαδή ὁ Θεός νά οἰκονομήσει, νά τακτοποιήσει τά τοῦ οἴκου Του. Ἔθεσε δέ σέ ἐφαρμογή τό σχέδιο αὐτό, ὅταν ἦλθε «τό πλήρωμα τῶν καιρῶν», τότε πού εἶχε φθάσει στό ἀποκορύφωμα ἡ διαφθορά καί ἡ ἀταξία τήν ὁποία εἶχε δημιουργήσει ὁ Διάβολος. Δέν ἦλθε τυχαῖα ὁ Χριστός, τότε πού ἦρθε. Ἦλθε στόν πιό κατάλληλο χρόνο. Τότε πού εἶχεν ὡριμάσει ἡ ἰδία καί ἡ λαχτάρα ὅλου τοῦ κόσμου γιά σωτηρία. Ὁ Θεός ἐπενέβη στόν πιό κατάλληλο καιρό γιά νά μᾶς σώσει. Καί τό ἔκαμε αὐτό στέλλοντας τόν Υἱό Του, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ πραγματοποιεῖται ἡ «ἀνακεφαλαίωσις» τῶν πάντων. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος παρατηρεῖ ὅτι ἀνακεφαλαίωση σημαίνει « τό νά εἰπῇ τινας μέ συντομίαν, ἐκεῖνα ὁποῦ ἐρρέθησαν μέ πολλά καί μακρά λόγια». Κάτι ἀνάλογο δηλαδή μέ αὐτό πού ἐκφράζουμε σήμερα μέ τή λέξη «περίληψη». Τά ὅσα εἶπε δηλαδή ὁ Θεός διά πολλῶν καί ἀπό πολλά χρόνια μέ τό στόμα τῶν προφητῶν Του τά συνοψίζει κατά κάποιον τρόπο μέ τήν ἀποκάλυψη τοῦ θελήματός Του γιά τή σωτηρία μας διά τοῦ Υἱοῦ Του.
     Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο ἐκτός ἀπό τήν παραπάνω σημασία ἡ λέξη ἀνακεφαλαίωση ἔχει καί ἄλλο νόημα. Λέγοντας νά ἀνακεφαλαιώσαει τά πάντα «ἐν τῷ Χριστῷ» ἐννοεῖ νά συμπεριλάβει στόν Χριστό καί νά ἑνώσει σέ ἕνα τά πάντα, μέ τήν ἔννοια νά εἶναι ὁ Χριστός ὁ Κύριος τῶν πάντων καί τό μέσο διά τοῦ ὁποίου τά πάντα θά διατηροῦνται σέ κατάσταση ὁμόνοιας καί ἑνότητας καί εὐδαιμονίας. Νά κάμει τόν Χριστό κέντρο καί ἀρχή καί κεφαλή τῶν πάντων.