«Παντὶ δὲ ὧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτου» (α)

Πέμπτη 18   Νοεμβρίου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

«Παντὶ δὲ ὧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτου» (α)

      «Εἶπε δὲ ὁ Κύριος· τὶς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος καὶ φρόνιμος, ὅν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον; μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὅν ἐλθών ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτω ποιοῦντα. ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπί πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν» (Λκ. 12, 42-44).
      Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ δοῦλοι, στοὺς ὁποίους ἐμπιστεύτηκε ὁ Θεὸς ὅλα τὰ ὑπάρχοντά του καὶ γιὰ τοὺς ὁποίους μιλάει ἐδῶ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός; Εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς. Ἐμεῖς εἴμαστε ἐκεῖνοι οἱ δοῦλοι ποὺ ὁ Κύριος ἐμπιστεύτηκε ὅλα τὰ ὑπάρχοντά του. Θὰ μὲ ρωτήσετε ποιὰ εἶναι αὐτὰ τὰ ὑπάρχοντα πού μᾶς ἐμπιστεύτηκε Κύριος ὁ Θεός; Δὲν γνωρίζετε ποιὰ εἶναι αὐτά; Δὲν γνωρίζετε ὅτι ὁ καθένας ἀπό μᾶς ἔχει κάποιες ἀπὸ τὶς δωρεὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Τὴν λίθινη καρδιά μας δὲν τὴν ἔκανε ὁ Κύριος «καρδία σαρκίνη» (Ἰζ. 11, 19); Δὲν προίκισε ὁ Κύριος τὴν καρδιά μας μὲ τὴν ἀγάπη πρὸς τοὺς δυστυχισμένους καὶ ταλαιπωρημένους ἀδελφούς μας;
      Ὁ καθένας ἀπό μᾶς ἔχει κάτι ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα του Θεοῦ. Αὐτὸ τὸ καλό, τὸ πραγματικὰ καλὸ ποὺ ἔ¬χουμε στὴν καρδιά μας εἶναι του Θεοῦ, εἶναι ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά του. Σὲ κάποιους ἀπό σᾶς χάρισε ὁ Θεὸς καὶ πολλὰ γήινα ἀγαθά. Ὅλα αὐτὰ μαζί καὶ τὰ γήινα ἀγαθὰ καὶ οἱ δωρεὲς του Ἁγίου Πνεύματος τὰ λάβαμε ἀπὸ τὸν Θεό. Καὶ ὁ Κύριος μᾶς προτρέπει νὰ τὰ μοιράζουμε σὲ ἄλλους δούλους. Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ ἄλλοι δοῦλοι; Στὴν παραβολὴ του ὁ Κύριος μιλάει γιὰ τοὺς δούλους καὶ γιὰ τὸν πιστὸ οἰκονόμο, τὸν ὁποῖο τοποθέτησε ἐπιστάτη τῶν ὑπηρετῶν του. Τὸν πιστὸ αὐτὸ οἰκονόμο τὸν τοποθέτησε ὁ Κύριος ἐπί κεφαλῆς τῶν ἄλλων δούλων του. Καὶ ἐμᾶς μᾶς τοποθετεῖ ἐπί κεφαλῆς αὐτῶν ποὺ δὲν ἔχουν τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐμεῖς ἔχουμε περισσότερα ἀπ’ αὐτὰ ποὺ ἔχουν οἱ δυστυχισμένοι αὐτοὶ καὶ φτωχοὶ ἄνθρωποι. Ἐπί κεφαλῆς λοιπὸν τῶν φτωχῶν αὐτῶν δούλων του μᾶς τοποθέτησε Κύριος ὁ Θεός.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)