Σὲ κάθε ἐποχὴ ἡ σωτηρία εἶναι δυνατὴ (α)

Σάββατο 23 Ὀκτωβρίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Σὲ κάθε ἐποχὴ ἡ σωτηρία εἶναι δυνατὴ (α)

     «Πολλὲς φορὲς ἔχω ἀκούσει νὰ λένε μερικοὶ ὅτι ἡ ἐποχή μας δὲν εὐνοεῖ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς, ἂν ζούσαμε, λένε, στὴν ἐποχὴ τῶν ἁγίων ἀποστόλων, σίγουρα θὰ ἤμασταν καὶ ἐμεῖς ἅγιοι σὰν αὐτούς.
     Ἔχετε ὅμως σκεφτεῖ ποτὲ ποιὰ ἦταν ἡ ἐποχὴ ἐκείνη πού ζοῦσαν οἱ ἀπόστολοι; Ποιὸς ἀπὸ τοὺς συγχρόνους τοῦ Χριστοῦ μπόρεσε νὰ σκεφτεῖ ὅτι Αὐτὸς ποὺ ζεῖ μαζί τους καὶ τοὺς κηρύττει εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ; Ἄλλοι τὸν θεωροῦσαν προφήτη, ἄλλοι μεγάλο προφήτη καὶ μόνο ὁ ἀπόστολος Πέτρος εἶπε ὅτι εἶναι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.
     Ὅταν ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ρώτησε τοὺς ἀποστόλους τί σκέφτονται γι’ αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι καὶ μετὰ πῶς τὸν βλέπουν οἱ ἴδιοι οἱ μαθητές του, τότε ὁ ἀπόστολος Πέτρος εἶπε· «Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Μθ. 16, 16). Ἦταν τόσο θαυμάσια αὐτὴ ἡ ἀπάντησή του ὥστε ὁ Κύριος τοῦ εἶπε· «Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ’ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Μθ. 16, 17). Μακάριος εἶσαι διότι σοῦ τὸ ἀποκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ ἐπουράνιος Πατέρας μου.
      Μὴν νομίζετε λοιπὸν ὅτι, ἂν ζούσατε τὴν ἐποχὴ τῶν ἁγίων ἀποστόλων, θὰ ἤσασταν καθαροὶ καὶ ἅγιοι. Γνωρίζουμε ὅτι πάρα πολλοὶ ἄνθρωποι δὲν πίστευαν στὸν Χριστό, ἀντίθετα τὸν μισοῦσαν, τὸν βρίζανε καὶ στὸ τέλος τὸν σταύρωσαν. Γιατί νομίζετε ὅτι θὰ ἤσασταν μεταξὺ αὐτῶν ποὺ τὸν πίστευαν καὶ ὄχι αὐτῶν πού τὸν λοιδοροῦσαν;» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)