Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴ Ε’ τῶν Νηστειῶν (β)

Σάββατο 30 Ὀκτωβρίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴ Ε’ τῶν Νηστειῶν (β)

    «Τὴν Α’ Κυριακὴ τῶν νηστειῶν, ποὺ λέγεται καὶ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, μᾶς θυμίζει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τὶς ἑπτὰ Οἰκουμενικὲς Συνόδους, οἱ ὁποῖες ἐξέφρασαν καὶ διατύπωσαν τὴν ὀρθόδοξη πίστη μας. Καὶ ἰδιαίτερα τὴν Ζ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ἡ ὁποία διατύπωσε τὴν ὀρθὴ διδασκαλία περὶ τῆς προσκυνήσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Τὴν Β’ Κυριακή, τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε πραγματικὸς καὶ γενναῖος μαχητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὑπερασπιστής τοῦ μοναχικοῦ βίου. Τὴν Γ’ Κυριακή, γιὰ νὰ μᾶς ἐνισχύσει ἡ Ἐκκλησία στὸν πνευματικό μας ἀγώνα τῆς νηστείας καὶ τῆς μετανοίας, ὁρίζει νὰ ἑορτάζουμε τὴν προσκύνηση τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταύρου τοῦ Κυρίου. Νὰ βλέπουμε τὸν φοβερὸ Σταυρό, πάνω στὸν ὁποῖο ὁ Κύριός μας παρέδωσε τὴν ζωή του γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου καὶ νὰ ἀκολουθοῦμε καὶ ἐμεῖς στὴν ζωή μας τὸ δρόμο τοῦ Σταυροῦ καὶ νὰ μὴν ἀποθαρρυνόμαστε. Τὴν Δ’ Κυριακὴ ἑορτάζουμε τὴν μνήμη ἑνὸς μεγάλου Ὁσίου, τοῦ Ἰωάννου τοῦ συγγραφέα τῆς «Κλίμακος», ὁ ὁποῖος, στὸ πραγματικὰ θαυμαστὸ αὐτὸ βιβλίο του, μᾶς διδάσκει πὼς νὰ ἀνεβαίνουμε τὴν σκάλα τῶν ἀρετῶν καὶ νὰ καθαρίζουμε τὴν καρδιά μας. Καὶ τέλος, τὴν Ε’ Κυριακὴ τῶν νηστειῶν μᾶς παρουσιάζει ἡ Ἐκκλησία μας τὸν βίο μιᾶς γυναίκας, ἡ ὁποία στὴν ἀρχὴ ἦταν ἄβυσσος τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἀκαθαρσίας, μετά, ὅμως, ἔγινε ἄγγελος ἐν σαρκί. Εἶναι ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία. Τὸ βίο της τὸν ἔχετε ἀκούσει ὅλοι, τὴν Πέμπτη τοῦ Μεγάλου Κανόνος στὸν ὄρθρο, ὅταν διαβάζαμε τὸν Μεγάλο Κανόνα τοῦ ἁγίου Ἀνδρέα. Σέ μᾶς ἡ ἀκολουθία αὐτὴ λέγεται «ἡ Στάση τῆς Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας». Δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ ἐπαναλάβω τὸ βίο της. Θὰ πῶ μόνο ὅτι ἡ γυναίκα αὐτή, τὴν ὁποία ὁ Θεὸς τὴν πῆρε ἀπὸ τὴν ἀσωτία καὶ τὴν ὁδήγησε στὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας, ἔδειξε τέτοια μετάνοια ποὺ μὲ αὐτήν, ἡ μετάνοια κανενὸς ἄλλου μεγάλου ὁσίου δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ. Ἔζησε σαράντα ἑπτὰ χρόνια στὴν ἔρημο καὶ δὲν εἶδε πρόσωπο ἀνθρώπου. Ἡ τροφὴ της ἦταν ἀγριόχορτο. Τὰ ροῦχα τῆς γρήγορα περιέπεσαν σὲ ἀχρηστία καὶ ἐντελῶς γυμνὴ ὑπέφερε τὸν καύσωνα τὴν ἡμέρα καὶ τὸ κρύο τὴν νύχτα.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)