Περὶ τοῦ διασκορπισμοῦ τοῦ νοῦ κατὰ τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς (στ)

Παρασκευή 22 Ὀκτωβρίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Περὶ τοῦ διασκορπισμοῦ τοῦ νοῦ κατὰ τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς (στ)

     «Ὅταν ἔρχεται ἡ σπουδαιότερη στιγμὴ τῆς θείας εὐχαριστίας καὶ ὁ ἀρχιερέας ἐκφωνεῖ τὰ μεγάλα ἐκείνα λόγια ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς στὸ μυστικὸ δεῖπνο«Λάβετε, φάγετε· τοῦτό μου ἔστι τὸ σῶμα, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» καὶ «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο ἐστι τὸ αἷμα μου, τὸ τῆς καινῆς Διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». Τότε ὅταν εὐλογεῖ τὸν ἄρτο καὶ τὸν οἶνο, ἐπικαλούμενος τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, μὲ τὴν δύναμη τοῦ ὁποίου αὐτὰ μεταβάλλονται σὲ ἀληθινὸ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τότε λοιπὸν ὁ ἀρχιερέας πρέπει νὰ φοράει ὅλα τὰ ἀρχιερατικά του ἄμφια. Με¬τὰ ὅταν τὸ μυστήριο ἔχει τελεστεῖ πρέπει νὰ βγάλει τὸ ὠμοφόριό του, διότι ὁ Χριστὸς εἶναι ἐδῶ, εἶναι παρών.
     Βλέπετε, αὐτὸ ποὺ κάνει ὁ ἀρχιερέας δὲν εἶναι ἁπλὴ ἀλλαγὴ ρούχων, ἀλλά ἱερὲς πράξεις καὶ σύμβολα ποὺ ἔχουν πολὺ βαθὺ νόημα. Γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ σᾶς ἐνοχλεῖ ἡ λαμπρότητα τῆς ἀρχιερατικῆς λειτουργίας. Δὲν ἀποσπᾶ τὸ νοῦ μας ἀπὸ τὴν προσευχή, ἀλλὰ ἀντίθετα αὐτοὺς ποὺ κατανοοῦν τὸ ὑψηλό της νόημα τοὺς βοηθάει νὰ προσεύχονται μὲ περισσότερο βάθος.
     Αὐτὸ πού σᾶς ἐνοχλεῖ εἶναι ὁ διασκορπισμὸς τῶν λογισμῶν, ποὺ ἡ αἰτία του εἶναι οἱ βιοτικὲς μέριμνες καὶ κοσμικὲς φροντίδες. Πολὺ σπάνιες εἶναι οἱ στιγμὲς ὅταν συγκεντρώνετε τὴν σκέψη σας στὸ θεῖο καὶ ἱερό.
     Ποῦ μᾶς ὁδηγοῦν λοιπὸν ὅλα αὐτὰ πού εἴπαμε παραπάνω; Στὸ νὰ συνειδητοποιήσουμε πόσο δύσκολο ἔργο εἶναι ἡ προσευχὴ καὶ ὅτι μόνο οἱ ἅγιοι μποροῦν νὰ προσεύχονται καθαρὰ χωρὶς νὰ περιπλανῶνται μὲ τὴν σκέψη τους. Γι’ αὐτὸ ἂς ταπεινωθοῦμε βλέποντας τὴν ἀδυναμία μας. Πολὺ μακριὰ βρισκόμαστε ἀπὸ τὸ νὰ εἴμαστε ἅγιοι.
     Νὰ προσευχόμαστε ὅπως μποροῦμε, μὲ εἰλικρίνεια σὰν τὰ μικρὰ παιδιά. Ὁ Χριστὸς ἀκούει τὴν προσευχή μας, προσευχὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀκούει ὁ Κύριος. Ὅσο ἀδύναμη καὶ νὰ εἶναι ἀνεβαίνει ψηλὰ στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ. Νὰ μὴν ἀποθαρρυνόμαστε καὶ νὰ μὴν κατεβάζουμε τὰ χέρια μας. Δὲν πρέπει νὰ περιμένουμε νὰ ἀπαλλαχθοῦμε γρήγορα καὶ χωρὶς κόπο ἀπὸ τὸ διασκορπισμὸ τοῦ νοῦ μας τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)