Ψαλμ. πε΄9

Τρίτη 5 Ὀκτωβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐποίησας, ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, Κύριε, καὶ δοξάσουσι τὸ ὄνομά σου»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Θά ἔλθῃ καιρός, κατά τόν ὁποῖον ὅλα ἀνεξαιρέτως τά ἔθνη, τά ὀποῖα σύ ἐποίησας, θά ἔλθουν καί θά προσκυνήσουν πρό τῶν ποδῶν σου, Κύριε καί θά δοξάσουν τό ὄνομά σου» (Ἀπό τήν "ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ. 10ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ")

ΣΧΟΛΙΟ (β)

    «Ἀλλά κι ὁ θεοφώτιστος Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ἔ¬γραψε ὅτι θὰ ἔλθη ἡ ἡμέρα, ποὺ θὰ ἀναγνωρίσουν τὸν Κύριο οἱ πάντες «καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός» (Φιλιπ. β’ 10-11). 
     Εἶναι προφητεῖες καὶ βεβαιώσεις ὅλα αὐτά, ἀγαπητὲ ἀναγνῶστα, ποὺ σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὰ λόγια τοῦ Ψαλμωδοῦ, ποὺ σημειώσαμε γιὰ τὸ μήνυμά μας. Μιλοῦν ὅλα γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ἐθνῶν στὸν ἀληθινὸ Κύριο. Καὶ πρέπει νὰ γεμίζουν τὰ λόγια αὐτὰ μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ χαρὰ τὴν καρδιά μας.
    Δὲν θὰ συνεχίζεται αἰώνια ἡ κατάστασι ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα στὸν κόσμο. Θὰ πιστεύσουν κάποτε καὶ πολλοὶ ἀπ’ αὐτούς, ποὺ παρουσιάζονται τώρα σὰν ἄπιστοι καὶ ἄθεοι. Θὰ ἀναγνωρίσουν τὰ λόγια Του ἀκόμη καὶ ἄνθρωποι, ποὺ παίρνουν σήμερα ἐχθρικὴ στάσι ἀπέναντί Του καὶ νομοθετοῦν ἐναντίον Του. Θὰ γυρίσουν κοντά Του πολλοὶ ἄσωτοι υἱοί, ποὺ ἀπομακρύνθηκαν ἀπ’ Ἐκεῖνον καὶ σύρθηκαν στὶς ἄνομες χαρὲς τῆς ὑλιστικῆς ζωῆς. Θὰ πιστεύσουν μάλιστα στὸν Χριστὸ πρὶν ἀπό τὴν ἔνδοξη Δευτέρα Παρουσία Του, ὅπως μᾶς λέει ἡ Ἁγία μας Γραφή, ἀκόμη καὶ οἱ Ἑβραῖοι.
     Καὶ θὰ ἐπικρατήση τότε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ βασιλεία ποὺ δὲν θἄχη τέλος ποτὲ καὶ θὰ ἐκτείνεται σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη.
     Τὸ ὅραμα αὐτῆς τῆς βασιλείας ἔδινε φτερὰ στοὺς Μάρτυρας καὶ τοὺς Ὁσίους, στοὺς ἁγίους καὶ τοὺς ἱεραποστόλους ὅλων τῶν ἐποχῶν, στοὺς γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους πιστοὺς ὅλων τῶν αἰώνων καὶ τοὺς δυνάμωνε στὰ ἱερὰ ἔργα τους καὶ στὸν «καλὸν ἀγῶνα» τῆς ζωῆς τους.
     Μὲ τὸ ἴδιο ὅραμα καὶ τὴν ἴδια γλυκεία προσδοκία ἄς ζοῦμε κι ἐμεῖς, ἀδελφέ μου, καθημερινά.
     Καὶ λέγοντας μὲ θέρμη κάθε φορὰ στὴν προσευχή μας τὸ «ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου», ἄς συμπεριφερώμαστε ἀπό τώρα σὰν πολῖται ἐκείνης τῆς βασιλείας. Καὶ συγχρόνως ἄς συμβάλλουμε μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο ἠμποροῦμε στὸ νὰ ἔλθουν κοντὰ στὸν Χριστὸ καί νὰ γίνουν τὸ ταχύτερον ὑπήκοοι τῆς βασιλείας Του ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι συνάνθρωποί μας.» (Ἀπό Περιοδικό "Ο ΣΩΤΗΡ" τόμος 1985, σ. 683)