Ψαλμ. 98, 1

Πέμπτη 8 Ἰουλίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

"Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, ὀργιζέσθωσαν λαοί· ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, σαλευθήτω ἡ γῆ"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

"Ὁ Κύριος ἀνέλαβε τήν βασιλείαν, ἄς ὀργίζωνται καί ἄς ἀφηνιάζουν οἱ λαοί. Οὐδέν θά ἐπιτύχουν. Ἐβασίλευσεν αὐτός ὁ ὁποῖος κάθηται ἐπί τῶν Χερουβείμ, ἄς σαλευθῇ καί ἄς συνταραχθῇ ἡ γῆ ἐκ τῶν ἀντιδράσεων καί τῆς ἀντιστάσεώς της. Εἰς οὐδέν θά ἰσχύσῃ"  (Ἀπό τήν "ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ. 10ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ")

ΣΧΟΛΙΟ (β)

     "Ὁσοδήποτε ἀρνητική ὅμως καί ἐχθρική κι ἄν εἶναι ἡ στάσι πολλῶν ἀνθρώπων ἔναντι τοῦ Θεοῦ, δέν μποροῦν νά βλάψουν οὔτε στό ἐλάχιστο τό μεγαλεῖο Του. Ἀκόμη κι ἄν συμμαχήσουν οὐρανός καί γῆ καί ἀνοίξουν πόλεμο μέ τόν Παντοκράτορα, δέν πρόκειται νά πάθη Ἐκεῖνος τίποτε.
    Ἐμεῖς τελικά θά βγοῦμε νικημένοι. Ἐμεῖς πού κάνοντας παράλογη χρῆσι τῆς ἐλευθερίας μας θά πάρουμε τυχόν ἐχθρική θέσι ἀπέναντί Του.
    «Μαινέσθω ἡ θάλασσα, πέτραν διαλῦσαι οὐ δύναται», ἔλεγε χαρακτηριστικά ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μιλῶντας γιά τήν δύναμι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ (ΡG 52, 428- 429). Τό ἴδιο φυσικά ἰσχύει πολύ περισσότερο καί γιά τόν Ἱδρυτή της. Ὅσα κύματα κι ἄν ὑψωθοῦν ἀπειλητικά ἐναντίον τοῦ Κυρίου, δέν πρόκειται νά διαλύσουν τόν θρόνο Του. Ὅσα νομοθετήματα ἄθεων καί ἀντίχριστων κι ἄν δοῦν τό φῶς τῆς δημοσιότητος, οἱ νόμοι Ἐκείνου θά ἐξακολουθοῦν νά διέπουν καί νά ρυθμίζουν τά πάντα.Oἱ ἐξουσίες, οἱ κυβερνήσεις καί οἱ νόμοι τῶν ἀνθρώπων ἔρχονται καί παρέρχονται.   Παλιώνουν καί καταλήγουν σέ ἀχρηστία  καί  ἀντικαθίστανται ἀπό ἄλλους.
     Οἱ νόμοι ὅμως καί ἡ ἐξουσία τοῦ Κυρίου εἶναι αἰώνιοι καί ἀναντικατάστατοι. Ἐπηρεάζουν καί θά ἐπηρεάζουν τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων τοῦ σήμερα καί τοῦ αὔριο, ὅπως ἐπηρέασαν καί τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων τοῦ χθές.
     Καί ὅπως παλαιά, ἔτσι καί τώρα καί στό μέλλον ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν ἄνθρωποι, πού ζοῦν καί θά ζοῦν ἔχοντας σάν πυξίδα τό θέλημα τοῦ Κυρίου, ἕτοιμοι καί νά θυσιασθοῦν γιά Ἐκεῖνον.
     Κανείς ἄρχοντας, κανείς κυβερνήτης στόν κόσμο δέν ἐξουσίασε ποτέ τόσες καί μέ τέτοιο τρόπο τίς ἀνθρώπινες ζωές ὅπως ὁ Κύριος. Μόνο Ἐκεῖνος μπορεῖ νά κατακτήση μόνιμα καί αἰώνια τίς καρδιές μας.
     Ἄν τό καταλάβουμε καλά αὐτό, ἀγαπητέ ἀναγνῶστα, καί κυρίως ἄν τό ζήσουμε οἱ ἴδιοι, θά εἴμαστε οἱ εὐτυχέστερες ὑπάρξεις στόν κόσμο. Γιατί θά ἀνήκουμε στόν πανίσχυρο ἐξουσιαστή τοῦ σύμπαντος. Θά εἴμαστε ὑπήκοοι τοῦ πιό δυνατοῦ βασιλέως, ὁ Ὁποῖος χωρίς καμμιά δυσκολία μπορεῖ νά μᾶς ἐξασφάλιση καί μία θέσι κοντά Του, στήν μακαριότητα τῆς αἰωνίου Βασιλείας Του". (Ἀπό Περιοδικό "Ο ΣΩΤΗΡ" τόμος 1986, σ. 398).