«Ἡ Μετάνοια» Α΄

Σάββατο 12  Ἰουνίου 2010

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ  «Ἀσκητικές ἐμπειρίες Α’»

«Ἡ Μετάνοια»  Α΄

    «Μετανοεῖτε  καὶ πιστεύετε στὸ Εὐαγγέλιο». «Μετανοεῖτε, γιατί ἔφτασε ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Αὐτὰ ἦταν τὰ πρῶτα λόγια τοῦ κηρύγματος τοῦ Θεανθρώπου. Κι αὐτὰ τὰ λόγια τὰ ἀπευθύνει Ἐκεῖνος μέχρι σήμερα σ’ ἐμᾶς μέσ’ ἀπό τὸ Εὐαγγέλιο.
    Ὅταν ἡ ἁμαρτία αὐξήθηκε πολὺ στὴ γῆ, τότε ἦρθε ἐδῶ ὁ παντοδύναμος Γιατρός. Κατέβηκε στὴ χώρα τῆς ἐξορίας, στὴ χώρα τῶν μόχθων καὶ τῶν βασάνων μας τῶν βασάνων ποὺ προηγοῦνται τῶν αἰώνιων ἐκείνων τοῦ ἅδη-καὶ εὐαγγελίστηκε τὴν ἀπελευθέρωση, τὴν ἀνακούφιση, τὴ θεραπεία ὅλων τῶν ἀνθρώπων δίχως ἐξαίρεση. Μετανοεῖτε!
    Ἡ δύναμη τῆς μετάνοιας θεμελιώνεται στὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Παντοδύναμος εἶναι ὁ Γιατρός, ἀποτελεσματικὴ εἶναι ἡ θεραπεία πού μᾶς προσφέρει.
    Τότε, τὸν καιρὸ τοῦ κηρύγματός Του στὴ γῆ, ὁ Κύριος πρόσφερε τὴ θεραπεία σ’ ὅλους ὅσοι ἦταν ἄρρωστοι ἀπό τὴν ἁμαρτία. Καμιὰν ἁμαρτία δὲν θεώρησε ἀθεράπευτη. Συνεχίζει καὶ τώρα ὅλους νὰ μᾶς καλεῖ. Ὑπόσχεται καὶ χαρίζει τὴν ἄφεση κάθε ἁμαρτίας, τὴ θεραπεία κάθε ἐφάμαρτης ἀδυναμίας.
    Ὁδοιποροί τῆς γῆς! Ὅλοι ἐσεῖς ποὺ σαγηνεύεστε ἀπό τὸν πλατὺ δρόμο μὲ τὸν ἀκατάπαυστο θόρυβο τῶν γήινων μερίμνων καὶ ἀπολαύσεων, ἀπό τὰ λουλούδια ποὺ εἶναι ἀνάκατα μ’ ἀγκάθια, ἐσεῖς ποὺ προχωρᾶτε βιαστικὰ στὸν δρόμο τοῦτο μὲ τὸ τέρμα τὸ γνωστὸ σὲ ὅλους μὰ καὶ λησμονημένο ἀπ’ ὅλους -τὸν τάφο τὸν σκοτεινὸ καὶ τὴν αἰωνιότητα τὴν ἀκόμα πιὸ σκοτεινὴ καὶ πιὸ φοβερή- σταματῆστε! Πετάξτε τὰ δεσμὰ τῆς γοητείας τοῦ κόσμου, ποὺ διαρκῶς σᾶς κρατᾶ αἰχμάλωτους! Ἀκοῦστε τί σᾶς κηρύσσει ὁ Σωτήρας καὶ δῶστε στὰ λόγια Του τὴν προσοχὴ ποὺ πρέπει: Μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε στὸ εὐαγγέλιο. Μετανοεῖτε, γιατί ἔφτασε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
    Εἶναι ἀπόλυτα ἀναγκαῖο γιὰ σᾶς, ὁδοιπόροι τῆς γῆς, νὰ στρέψετε ὅλη τὴν προσοχή σας σ’ ἐτούτη τὴ βασική, τὴν ὠφέλιμη, τὴ σωτήρια παραίνεση. Διαφορετικά, θὰ φτάσετε στὸ τέρμα, θὰ φτάσετε στὸν τάφο, θὰ φτάσετε στὶς πύλες τῆς αἰωνιότητας, χωρὶς νὰ ἔχετε ἀποκτήσει ὀρθὴ ἀντίληψή της, χωρὶς νὰ γνωρίζετε τὶς ὑποχρεώσεις ἐκείνου ποὺ μπαίνει σ’ αὐτήν. Ἔτσι, θὰ ἔχετε ἑτοιμάσει ἐκεῖ γιὰ τὸν ἑαυτό σας τὴ δίκαιη τιμωρία γιὰ τὶς ἁμαρτίες σας. Ἡ πιὸ βαριὰ ἁμαρτία εἶναι ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὰ λόγια τοῦ Σωτήρα, ἡ περιφρόνηση τοῦ Σωτήρα.
     Μετανοεῖτε!
    Ἀπατηλὸς καὶ πλανερὸς εἶναι ὁ δρόμος τῆς ἐπίγειας ζωῆς. Σ’ αὐτοὺς ποὺ κάνουν τὰ πρῶτα τους βήματα, φαίνεται ἀτέλειωτος καὶ γεμάτος δράση. Σ’ αὐτοὺς ποὺ ἔφτασαν στὸ τέρμα του, φαίνεται πάρα πολὺ σύντομος καὶ γεμάτος κούφια ὄνειρα.
     Μετανοεῖτε!
     Καὶ τὴ δόξα καὶ τὸν πλοῦτο καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἐγκόσμια ἀγαθά, ποὺ γιὰ τὴν ἀπόκτησή τους χρησιμοποιεῖ ὅλον τὸν χρόνο τῆς ἐπίγειας ζωῆς του καὶ ὅλες τὶς ψυχοσωματικές του δυνάμεις ὁ τυφλωμένος ἁμαρτωλός, θὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ τὰ ἐγκαταλείψει τότε ποὺ βίαια θὰ ἀφαιρεθεῖ ἀπό τὴν ψυχὴ του τὸ ἔνδυμά της, τὸ σῶμα, τότε ποὺ θὰ ὁδηγηθεῖ ἀπό τούς ἀδυσώπητους ἀγγέλους στὴν κρίση τοῦ δίκαιου Θεοῦ, τοῦ Θεοῦ ποὺ ἀγνοοῦσε καὶ περιφρονοῦσε. Μετανοεῖτε!» (Τά κείμενα πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου)