Αποκ.ιγ΄17-18

ΚΕΙΜΕΝΟ
 «καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.   Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς».

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Καί ἐνεργεῖ καί ἀποκλεισμόν κατά τῶν Χριστιανῶν, ὥστε κανείς νά μή ἠμπορῇ νά ἀγοράσῃ ἤ νά πωλήσῃ παρά μόνον ἐκεῖνος, πού ἔχει τήν σφραγῖδα καί τό χάραγμα. Εἶναι δέ ἡ σφραγῖδα αὐτή τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ ὁ ἀριθμός, πού ἀποτελεῖται ἀπό τό ἄρθροισμα τῆς ἀριθμητικῆς ἀξίας ἑκάστου γράμματος τοῦ ὀνόματός του. Ἐδῶ εἶναι ἡ θεία σοφία ἡ κρυμμένη ἀπό τούς μακράν τοῦ Θεοῦ ἀνθρώπους. Ὅποιος ἔχει νοῦν φωτισμένον, ἄς ἀριθμήσῃ τούς ἀριθμούς, πού κάθε γράμμα τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀντιχρίστου σημαίνει, καί ἄς ἀρθροίσῃ τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου. Διότι δέν εἶναι ἀριθμός ὀνόματος ὑπερανθρώπου καί ὑπερφυσικοῦ προσώπου, ἀλλ’ ἀριθμός ὀνόματος ἀνθρώπου. Καί ὁ ἀριθμός, πού βγαίνει ἀπό τό ἄρθροισμα τῆς ἀριθμητικῆς ἀξίας ἑνός ἑκάστου γράμματος τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίου, εἶναι ἑξακόσια ἑξήκοντα ἕξ ἤ ΧΞς=ὄνομα πού ἀντιτίθεται καί παλστογραφεῖ καί διαλύει τό ὄνομα Χριστός» ( Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα)

ΣΧΟΛΙΟ

    «Κανείς δέν θά μπορῇ νά ἀγοράσῃ ἤ νά πωλήσῃ τίποτε κατά τήν ἐποχή τοῦ ᾿Αντιχρίστου, ἐάν δέν ἔχῃ στό μέτωπό του ἤ στό δεξί χέρι του τό χάραγμα τοῦ ᾿Αντιχρίστου, εἴπαμε προηγουμένως. Τί ὅμως θά εἶναι τό χάραγμα αὐτό; Τί θά περιέχῃ ἡ σφραγίδα αὐτή τοῦ ᾿Αντιχρίστου, πού θά ἀποτελῇ κατά κάποιον τρόπο τήν ταυτότητά του;
    Μᾶς τό ἀναφέρει στήν συνέχεια ἡ «᾿Αποκάλυψις». Θά ἔχῃ, γράφει, «τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου· ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί· καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξϚ´» (᾿Αποκ. ιγ´ 17-18). ῾Η σφραγίδα δηλαδή θά ἔχῃ τό ὄνομα τοῦ ᾿Αντιχρίστου, ἤ τόν ἀριθμό πού προκύπτει ἀπό τό ἄθροισμα τῆς ἀριθμητικῆς ἀξίας κάθε γράμματος τοῦ ὀνόματός του. ᾿Εδῶ εἶναι ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι κρυμμένη γιά τούς ἀπίστους. ῞Οποιος ἔχει φωτισμένο νοῦ, ἄς ὑπολογίσῃ καί θά βρῇ τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου – ᾿Αντιχρίστου. Εἶναι ἀριθμός πού ἀντιστοιχεῖ σέ κάποιο ἀνθρώπινο πρόσωπο. Αὐτός δέ ὁ ἀριθμός βγαίνει ἀπό τό ἄθροισμα τῆς ἀριθμητικῆς ἀξίας τῶν γραμμάτων χξϚ´, δηλαδή εἶναι τό 666.
    ῞Οπως σημειώνουν οἱ ἑρμηνευταί, τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, πού τά ἀναφέρει ὅλα αὐτά, χρησιμοποιεῖ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο συνήθιζαν τότε ᾿Ιουδαῖοι καί ῞Ελληνες νά ὁμιλοῦν γιά κάποιον ἐπιφανῆ ἤ ἐπικίνδυνον ἄνθρωπον.
     Δέν ἔγραφαν ἀπ’ εὐθείας τό ὄνομά του ἀλλά τόν ἀριθμό του, καί ἐπαφίετο στήν ἱκανότητα καί νοημοσύνη τῶν ἄλλων νά καταλάβουν γιά ποιό ἀκριβῶς πρόσωπο μιλοῦσαν.
    ῾Ως πρός τό ποῖον ἀκριβῶς ἀφορᾷ ὁ ἀριθμός αὐτός χξϚ´, πολλές εἶναι οἱ γνῶμες πού ἔχουν ἐκφρασθῆ. ῾Η ἐπικρατέστερη ὅλων εἶναι ὅτι «τό ἐν λόγῳ πρόσωπον θά εἶναι ὁ ᾿Αντίχριστος, ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας, ὁ ἄνομος, ἡ ἀνεύρεσις τοῦ ὁποίου, ἐπί τῇ βάσει τοῦ παρόντος ἑλληνικοῦ ἀριθμοῦ, ἐπαφίεται εἰς τούς πιστούς τῆς ἐποχῆς, καθ’ ἥν μέλλει οὗτος νά ἐμφανισθῇ προσωπικῶς» (ΠΜ).
    Θά εἶναι ἄνθρωπος, ὅπως ἐσημειώσαμε προηγουμένως, καί ὁ ᾿Αντίχριστος. Γεννημένος ἀπό κάποια μητέρα, ὅπως καί οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι. ῞Οπως μάλιστα σημειώνει ὁ ἅγιος ᾿Ιωάννης ὁ Δαμασκηνός, θά τεχθῇ «ἐκ πορνείας». Θά εἶναι υἱός πόρνης γυναικός (ΕΠΕ 1, 556). Πάντως θά εἶναι ἄνθρωπος. Καί θά ἔχῃ καί αὐτός κάποιο ὄνομα, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Δέν μᾶς ἔδωσε ὅμως τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ τό ὄνομά του ἀλλά τόν ἀριθμό του. ῞Οπως παρατηρεῖ ἀρχαῖος ἑρμηνευτής τῆς «᾿Αποκαλύψεως», ὁ ᾿Ανδρέας ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, «οὐκ ηὐδόκησεν ἡ θεία χάρις ἐν θείᾳ βίβλῳ τό τοῦ λυμεῶνος ὄνομα γραφῆναι». ᾿Επειδή δηλαδή θά εἶναι βρωμερό καί ἐλεεινό ὑποκείμενο ὁ ᾿Αντίχριστος, δέν ἠθέλησε ὁ Θεός νά γραφῇ τό ὄνομά του μέσα στήν ῾Αγία Γραφή, γιά νά μή μολυνθῇ κατά κάποιον τρόπο τό ἱερό Κείμενο.
    Πολύ ἀξιόλογος καί ἡ ἑξῆς ἑρμηνεία τῶν γραμμάτων χξϚ´. «῾Υπενθυμίζουν τό ἀρχικόν καί τά τελευταῖα γράμματα τῆς λέξεως Χριστός διαχωριζόμενα, παραποιούμενα, καί οὕτως εἰπεῖν διαλυόμενα διά τῆς παρεμβολῆς τοῦ ὀφιοειδοῦς γράμματος ξ, τοῦ ὑπομιμνήσκοντος τούς συγχρόνους τότε Γνωστικούς ὀφίτας, τούς λατρεύοντας τόν ὄ-φιν» (ΠΤ). Τό πρῶτο δηλαδή γράμμα Χ καί τό τελευταῖο Ϛ ὑπενθυμίζουν τήν λέξι «Χριστός». Μπαίνει λοιπόν ἀνάμεσά τους τό γράμμα ξ, πού μοιάζει μέ φίδι, καί τρόπον τινά θέλει νά διαλύσῃ τήν λέξι Χριστός. Τό φίδι τό ἐλάτρευαν τότε σάν θεό τους ὡρισμένοι αἱρετικοί, πού λέγονταν Γνωστικοί ὀφῖται. ᾿Εάν μάλιστα θυμηθοῦμε ὅτι φίδι ἐχρησιμοποίησε ὁ Διάβολος, γιά νά ρίξῃ στήν ἁμαρτία τόν ᾿Αδάμ καί τήν Εὔα, καταλαβαίνουμε καλύτερα τήν σχέσι πού ἔχει τό ὄνομα αὐτό μέ τόν Σατανᾶ καί τό ὄργανό του, πού εἶναι ὁ ᾿Αντίχριστος.
    ῾Ο ἀριθμός λοιπόν πού προκύπτει ἀπό τό ἄθροισμα τῆς ἀριθμητικῆς ἀξίας τῶν γραμμάτων χξϚ´ θά εἶναι ἡ σφραγίδα, τό ὄνομα τοῦ ᾿Αντιχρίστου. Τό χ´ ἰσοῦται μέ τόν ἀριθμό 600. Τό ξ´ μέ τό 60 καί τό Ϛ´ μέ τό 6. Σύνολον 666. Καί ὅπως εἶναι γνωστό, τόν τελευταῖο καιρό πολύς λόγος ἔγινε γιά τόν ἀριθμό αὐτό. Εἶχε λεχθῆ ὅτι ἑτοιμάζονταν ταυτότητες γιά ὅλους τούς ῞Ελληνες μέ κωδικό ἀριθμό 666. Καί ἀντιδράσαμε, ὅπως ἦταν φυσικό, οἱ πιστοί, διότι δέν θέλουμε ἐπ’ οὐδενί λόγῳ νά ἔχουμε στίς ταυτότητές μας τό ὄνομα τοῦ ᾿Αντιχρίστου. Καί συνεχίζουμε νά ἀντιδροῦμε. Γιατί δηλαδή οἱ ἁρμόδιοι καί ὑπεύθυνοι νά βάλουν τό 666 καί νά μή βάλουν τό 222 ἤ τό 444 ἤ τό 888, ἀφοῦ ἰσχυρίζονται ὅτι πρέπει νά εἶναι ὅμοια καί ἄρτια τά τρία στοιχεῖα τοῦ ἀριθμοῦ; Τό 888 μάλιστα ἀντιστοιχεῖ στήν λέξι «᾿Ιησοῦς». Γιατί ἀποφεύγουν τό 888 καί ἐπιμένουν στό 666; ῎Εχουν τήν ἐντύπωσι ὅτι τούς βολεύει καλύτερα. Μάλιστα! Αὐτό ὅμως τό ἐρρύθμισαν μόνοι τους, εἴτε συμπτωματικῶς εἴτε καί μέ πονηρό σκοπό. Οἱ ἠλεκτρονικοί ὑπολογισταί δέχονται τά προγράμματα πού σχεδιάζουν καί ἀποφασίζουν οἱ ἄνθρωποι. Καί εἶναι ἀφελής ὁ ἰσχυρισμός ὅτι κωδικοποιεῖται καλύτερα τό 666. Τόσο φτωχές δηλαδή εἶναι οἱ τεχνολογικές γνώσεις τῶν ἁρμοδίων; ῾Η ἐπιμονή στό 666, εἴτε μέ τό ἁπλό εἴτε μέ τό γραμμωτό σύστημα, δέν εἶναι μόνο ὕποπτη ἀλλά καί ἐξόφθαλμα προκλητική.
    Προκαλεῖ τήν πίστι μας. Γιά μᾶς τούς ᾿Ορθοδόξους ὁ ἀριθμός 666, ὅπως ἐπιχειρεῖται νά χρησιμοποιηθῇ σέ ταυτότητες καί ἀλλοῦ, εἶναι ἀπαράδεκτος. Δέν εἶναι κάτι ἀδιάφορο. ῎Αλλο εἶναι νά μετρᾷς ἀπό τό ἕνα ἕως τό χίλια καί φθάνοντας στό ἑξακόσια ἑξῆντα ἕξι νά ἀναφέρῃς καί αὐτόν τόν ἀριθμόν μέ τήν σειρά του, ὅπως ὅλους τούς ἄλλους ἀριθμούς, καί ἄλλο νά θέλῃς νά κάνῃς τόν ἀριθμόν αὐτόν κέντρο καί σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς ζωῆς σου. Τό πρῶτο εἶναι ἀδιάφορο, τό δεύτερο ὅμως εἶναι ἐκ τοῦ Πονηροῦ καί πολύ – πολύ ἐπικίνδυνο. ῞Οσοι δεχθοῦν τό χάραγμα τοῦ ᾿Αντιχρίστου «ἀποκόπτονται ἀπό τόν Θεό, γίνονται δέσμιοι τοῦ Σατανᾶ» (ΕΒ).
    ῞Οσο κι ἄν ἐπιμένουν οἱ σκοτεινές δυνάμεις, πού κινοῦνται ἀπό τούς Σιωνιστές, ὅσο κι ἄν πασχίζουν τά ὄργανα τοῦ Πονηροῦ, εἴτε ἐπί ἐθνικοῦ εἴτε ἐπί διεθνοῦς ἐπιπέδου, οἱ ᾿Ορθόδοξοι Χριστιανοί δέν θά δεχθοῦμε ποτέ τόν ἀριθμό 666 ὡς ρυθμιστικόν παράγοντα τῆς ζωῆς μας! Δέν θά περάσουν τά σχέδια τοῦ Σατανᾶ! ᾿Ακόμη κι ἄν χρειασθῇ νά περάσουν ἑρπύστριες ἐπάνω ἀπό τά πτώματά μας! ᾿Αλλά καί τότε, καί πάλι ἡ νίκη δέν θά εἶναι τοῦ ᾿Αντιχρίστου! ῾Η κυριαρχία του θά εἶναι πολύ σύντομη. Θά διαρκέσῃ, εἴδαμε προηγουμένως, μόνον χίλιες διακόσιες ἑξῆντα  ἡμέρες (᾿Αποκ. ιβ´ 6). ᾿Ενῶ ἡ Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ μας θά εἶναι αἰώνια»!   ( Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Γ.Ψαλτάκη «Μηνύματα ἀπό τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως).