Θεοτόκου Θ΄

    Ὁ Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε τό 749 μ.Χ. Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 1260 χρόνων ἀπό τήν Κοίμησή του δημοσιεύουμε σέ συνέχειες τό Ἐγκώμιο στό Γενέσιο τῆς Θεοτόκου. Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τό βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τίτλο «Ἡ Θεοτόκος». Ἡ λογοτεχνική ἀπόδοση τῆς ὁμιλίας εἶναι τοῦ Ἐλ.Μάϊνα.

Τοῦ ταπεινοῦ μοναχοῦ καί ἱερέα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Λόγος στό Γέννηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Θ΄

    10. Θαῦμα, τὸ πιὸ τρανὸ ἀπ’ ὅλα τὰ θαύματα! Γυναίκα νὰ βρίσκεται πάνω ἀπὸ τὰ σεραφίμ, κι αὐτὸ γιατί ὁ Θεὸς φανερώθηκε «λιγάκι πιὸ χαμηλὰ ἀπ’ τοὺς ἀγγέλους». Σώπα, Σολομώντα πολύσοφε, καὶ μὴ λές: «Τίποτα καινούργιο κάτω ἀπὸ τὸν ἥλιο». Παρθένε θεοχαριτωμένη, ἅγιε ναὲ τοῦ Θεοῦ, ποὺ ὁ πνευματικὸς Σολομώντας, ὁ ἄρχοντας τῆς εἰρήνης, σ’ ἔχτισε καὶ σ’ ἔκανε ἐνδιαίτημά του, ναέ, ποὺ δὲ στολίζεσαι μὲ χρυσάφι κι ἄψυχες πέτρες, ἀλλὰ λαμποκοπᾶς ἀντὶ χρυσάφι  Ἅγιο Πνεῦμα·  κι ἀντὶς γι’ ἄλλα ἀκριβά πετράδια ἔχεις τὸ πολύτιμο μαργαριτάρι, τὸν Χριστό, τὸν ἄνθρακα τῆς θεότητας. Αὐτὸν παρακάλεσε ν’ ἀγγίξη τὰ χείλη μας, γιὰ νὰ μποροῦμε ἁγνισμένοι νὰ Τὸν ὑμνήσουμε μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἀνακράζοντας: «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ», μιὰ φύση τῆς θεότητας μὲ τρία πρόσωπα. Ἅγιος ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας, ποὺ εὐδόκησε μέσα σὲ σένα καὶ ἀπὸ σένα νὰ τελεσιουργηθῆ τὸ μυστήριο, ποὺ εἶχε προκαθορίσει πρὶν ἀπὸ τοὺς αἰῶνες. Ἅγιος ἰσχυρός, ὁ Γιὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Θεὸς ὁ Μονογενής, ποὺ σήμερα ἐνεργεῖ τὴν γέννησή σου ἀπὸ στείρα μάνα, γιὰ νὰ γεννηθῆ αὐτὸς ποὺ ἦταν μονογενὴς ἀπὸ Πατέρα καὶ «πρωτογέννητος ἀπ’ ὁλόκληρη τὴν πλάση», μονογενὴς κι ἀπὸ σένα Παρθένα μάνα, πρωτογέννητος «ἀνάμεσα σ’ ἀδέρφια πολλά», ἴδιος μ’ ἐμᾶς, Κοινωνὸς χάρη σὲ Σένα στὴ «δική  μας σάρκα καὶ στὸ δικό μας αἷμα». Ὡστόσο δὲν σ’ ἄφησε νὰ γεννηθῆς κι ἐσένα μόνο ἀπὸ πατέρα ἤ μόνο ἀπὸ μητέρα, γιὰ νὰ κρατήση τὸ προνόμιο τῆς μοναδικῆς γεννήσεως, ὁ μοναδικὸς σ’ ὅλα του μονογενής. Αὐτὸς εἶναι στ’ ἀληθινὰ ὁ μοναδικὸς μόνο ἀπὸ Πατέρα καὶ μοναδικὸς μόνο ἀπὸ μητέρα. Ἅγιος ἀθάνατος, τὸ Πανάγιο Πνεῦμα, ποὺ μὲ τὴ δροσιὰ τῆς θεότητάς Του σὲ κράτησε ἄβλαβη ἀπὸ τὴν θεϊκὴ φωτιά. Γιατί αὐτὸ προέλεγε αἰνιγματικὰ ἡ βάτος τοῦ Μωϋσῆ.