103. γ) Ἡ αἴτηση.

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ   Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου «Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ». Τό κείμενο εἶναι παρμένο ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ» σέ ἁπλούστερη γλωσσική μορφή.

103. γ) Ἡ αἴτηση.

      Ἡ αἴτηση, ὅπως εἴπαμε, εἶναι τὸ τρίτο εἶδος τῆς προσευχῆς. Ὁ ἄνθρωπος σκεπτόμενος καὶ αἰσθανόμενος τὶς πολλὲς καὶ ποικίλες σωματικὲς καὶ πνευματικές του ἀνάγκες καὶ τῶν ἀλλων Χριστιανῶν, γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχει καθῆκον νὰ ἐνδιαφέρεται, ἄς ζητῆ ἀπὸ τὸν Θεό, τόσο γιὰ τὸν ἑαυτό του, ὅσο καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους, τὴν ἐκπλήρωσή τους.
      Προπάντων ὅμως καὶ κατ’ ἐξοχὴν ἔχει ὑποχρέωση, στὴ δέησή του, νὰ προσεύχεται πρῶτα καὶ νὰ ζητῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ θερμὸ πόθο, σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τῆς Κυριακῆς προσευχῆς, νὰ γνωρίση ὅλος ὁ κόσμος τὸν Θεὸ ὡς πανάγαθο, πανάγιο καὶ πολυεύσπλαχνο Πατέρα. Νὰ πιστεύση ὁ κόσμος στὸν Μονογενῆ του Υἱό, τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καὶ νὰ ἐπικρατήση σ’ ὅλο τὸν κόσμο τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.
     Μετά, συναισθανόμενος ὁ Χριστιανὸς τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τὴ βαριὰ ἐνοχή του, εἶναι ὑποχρεωμένος, μὲ ταπεινωμένη ψυχὴ καὶ συντριβή καρδιᾶς, νὰ κάνη καὶ γενικὴ ἐξομολόγηση τῶν ἁμαρτιῶν του, ζητώντας ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴν ἄφεση καὶ συγχώρησή του.
     Ἔπειτα ἄς ζητῆ τὸ ἔλεος καὶ τὶς δωρεὲς τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς πνευματικὲς καὶ ὑλικές του ἀνάγκες. Ἄς ζητῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴ χάρη, τὸ φωτισμό, τὴ βοήθειά Του γιὰ κάθε περίσταση. Τὸν καθαρισμὸ καὶ ἁγιασμὸ τῆς καρδιᾶς, τὴν ἐγρήγορση καὶ προσοχή στὸ νὰ μὴν ἁμαρτάνη, τὴν ἐνίσχυση καὶ προθυμία νὰ ἐργάζεται κάθε ἀγαθό. Τὴν ἀπόκτηση ὅλων τῶν ἀρετῶν ποὺ μακαριζει ὁ Θεός.
     Ἄς ζητῆ νὰ περάση ἡ ἡμέρα ἀναμάρτητα καὶ εἰρηνικά. Νὰ εὐλογεῖ ὁ Θεὸς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν του, παρέχοντας ὅλα ὅσα τοῦ χρειάζονται, γιὰ νὰ συντηρηθῆ.
     Στὴν ἀρχὴ κάθε ἔργου του καὶ κάθε ἐπιχειρήσεως, ἄς ζητῆ τὴ θεία προστασία καὶ βοήθεια. Ὅταν πρόκειται νὰ ταξιδεύσει, ἄς ζητῆ ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ τὸν κατευθύνη καὶ νὰ τὸν φυλάη ἀπὸ κάθε κακό.
     Σὲ κάθε θλίψη, πειρασμό, κίνδυνο ψυχικὸ ἤ σωματικό, κάθε ἀδικία καὶ συκοφαντία, σὲ κάθε θάνατο οἰκείων του καὶ φίλων, ἄς ζητῆ τὴ βοήθεια, τὴ συνδρομή, τὴν προστασία καὶ τὴν παρηγοριά τοῦ Θεοῦ.