24. Ὁ ἄνθρωπος μὲ μόνη τὴ δίκη τοῦ δύναμη εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ μορφωθῆ κατὰ Χριστόν.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, δημοσιεύουμε σέ συνέχειες κομμάτια ἀπό τό κλασικό βιβλίο του «Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ». Τό κείμενο εἶναι παρμένο ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ» σέ ἁπλούστερη γλωσσική μορφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΟ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΗ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΡΦΩΘΗ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
24. Ὁ ἄνθρωπος μὲ μόνη τὴ δίκη τοῦ δύναμη εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ μορφωθῆ κατὰ Χριστόν.

    Εἴπαμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ἔχη κύριο ἔργο στὸν κόσμο αὐτὸ νὰ καλλιεργηθῆ κατὰ Χριστόν.
    Ἀλλὰ πῶς θὰ τὸ πετύχη; Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος μὲ μόνη τὴ δική του δύναμη νὰ τὸ κατορθώση; Ἀπαντώντας, λέμε  ὅτι εἰναι ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ τὸ κατορθώση μὲ μόνη τὴ δική του δύναμη. Τὸ κατορθώνει ὅμως μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Διότι πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι, ὅπως δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ μόνος του νὰ πιστέψη στὸν Χριστό, ἐὰν δὲν φωτισθῆ καὶ προσελκυσθῆ ἀπὸ τὸν Θεό, ὅπως θὰ δοῦμε πιὸ κάτω, ἔτσι δὲν μπορεῖ καὶ μόνο μὲ τὴ δίκη τοῦ δύναμη νὰ καλλιεργηθῆ κατὰ Χριστόν. Αὐτὸς ὁ ὕψιστος Θεὸς τὸν προσελκύει στὴν πίστη στὸν Χριστὸ καὶ φέρνει σὲ πέρας τὴν καλλιέργεια καὶ σωτηρία του. Ἐργάζεται ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς καὶ τελειώνει τὸ ἔργο αὐτό, γιατί ἡ καλλιέργεια καὶ τελειοποιήση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τὸ ὕψιστο καὶ ἀνώτατο πνευματικὸ ἔργο, ποὺ ἐπιτελεῖ ὁ Ἴδιος ὁ Ὕψιστος Κύριος καὶ Θεός.
    Καταλαβαίνει ὁ καθένας αὐτή τὴν ἀλήθεια, ὅταν λάβη ὑπόψη του τὸν ὕψιστο προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι, ὅπως εἴπαμε, νὰ καλλιεργηθῆ αὐτὸς κατὰ Χριστόν, νὰ γίνη παιδὶ τοῦ Θεοῦ κατὰ χάριν καὶ νὰ ζῆ κοντὰ στὸν Θεὸ αἰώνια, ὡς παιδὶ Του ἀγαπητό.
    Ἀφοῦ λοιπὸν τὸ ἔργο τῆς καλλιέργειας καὶ τελειοποιήσεως τοῦ ἀνθρώπου κατὰ Χριστὸν εἶναι τέτοιο, ὥστε νὰ ὑψώνη τὸν ἄνθρωπο μέχρις  Αὐτὸν τὸν ὕψιστο Θεό, εἶναι ὁλωσδιόλου καί ἀπὸ τὴ φύση του ἀδύνατο νὰ τὸ φέρη σὲ πέρας ὁ ἄνθρωπος μὲ μόνη τὴ δική του δύναμη.