«Κατά ὀργιζομένων», παρ.3 (β)

Μεγάλου Βασιλείου Ὁμιλία «Κατά ὀργιζομένων», παρ.3 (β)
Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 6ο τόμο τῶν ἔργων τοῦ Μ.Βασιλείου τῶν ἐκδόσεων ΕΠΕ

    « Ἄς συγκρατήσωμεν τό κακόν ἀπό τό πρῶτον ξεκίνημα μέ τό νά ξεριζώσωμεν μέ κάθε τρόπον τήν ὀργήν ἀπό τάς ψυχάς. Διότι ἔτσι θά ἠμπορούσαμεν τά περισσότερα ἀπό τά κακά, ὡσάν κάποιαν ἀρχήν καί ρίζαν, νά τά ἀποκόψωμεν μαζί μέ τό πάθος αὐτό. Σέ ὕβρισεν; Ἐσύ πές καλόν λόγον. Σέ ἐκτύπησεν; Ἐσύ νά ὑπομείνης. Σέ φτύνει καί σέ θεωρεῖ ὡς τίποτε; Ἐσύ σκέψου ποῖος εἶσαι, ὅτι δηλαδή ἀπό τήν γῆν προῆλθες καί πάλιν θά διαλυθῆς εἰς τήν γῆν. Διότι αὐτός πού μέ τούς λόγους αὐτούς θά αὐτοκυριαρχηθῆ, θά εὕρη κάθε ἀτίμωσιν μικροτέραν τῆς πραγματικότητος. Διότι ἔτσι καί εἰς τόν ἐχθρόν θά ἀχρήστευσης τήν ἄμυναν, μέ τό νά δεικνύης ὅτι εἶσαι ἄτρωτος ἀπό τάς ὕβρεις, καί εἰς τον ἑαυτόν σου θά προμηθεύσης μεγάλο τό στεφάνι τῆς ὑπομονῆς μέ τό νά καταστήσης τήν μανίαν τοῦ ἄλλου ἀφορμήν τῆς ἰδικῆς σου φιλοσοφίας. Ὥστε, ἄν μέ πιστεύσης, θά φανῆς ἀνώτερος ἀπό τάς ὕβρεις. Σέ εἶπεν ἄσημον καί ἄδοξον καί τιποτένιον; Ἐσύ νά εἰπῆς τόον ἑαυτόν σου «χῶμα καί στάκτην» . Δέν εἶσαι περισσότερον ἀξιοσέβαστος ἀπό τόν πατέρα μας τόν Ἀβραάμ πού μέ αὐτά ἀπεκάλεσε τόν ἑαυτόν του. Σέ εἶπεν ἀγροῖκον καί πτωχόν καί μηδενικόν; Ἐσύ νά εἰπῆς σκουλήκι τόν ἑαυτόν σου καί ὅτι ἀπό τήν κοπριάν προῆλθες, λέγων τά λόγια τοῦ Δαβίδ. Κοντά εἰς αὐτά νά πρόσθεσης καί τό καλόν παράδειγμα τοῦ Μωυσέως. Ἐκεῖνος ὅταν ἐξυβρίσθη ἀπό τόν Ἀαρών καί τήν Μαρίαν δέν παρεπονέθη εἰς τόν Θεόν ἐναντίον τους, ἀλλά ἐπροσευχήθη δι’ αὐτούς. Ποίων μαθητής προτιμᾶς νά εἶσαι; τῶν ἀνδρῶν πού ὑπῆρξαν θεοφιλεῖς καί μακάριοι ἤ τῶν ἀνδρῶν πού ὑπῆρξαν γεμάτοι ἀπό τό πνεῦμα τῆς πονηρίας;»