Εβρ.ιγ΄16

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Τῆς δέ εὐποιῒας καί κοινωνίας μή ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γάρ θυσίαις εὐρεστεῖται ὁ Θεός"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Μή λησμονῆτε δέ τήν ἀγαθοεργίαν καί τήν μετοδοτικότητα, μέ τάς ὁποίας συμμετέχουν καί οἱ ἄλλοι εἰς τά ἀγαθά σας. Μή λησμονῆτε αὐτάς, διότι ὁ Θεός εὐχαριστεῖται εἰς τέτοιας θυσίας καί ὄχι εἰς θυσίας ἀλόγων ζώων" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

  Τά ἔργα τῆς ἐλεημοσύνης καί τῆς φιλανθρωπίας ἔχουν πάντοτε ἰδιαίτερη ἀξία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ὄχι τόσο γιατί δίνουμε μιά βοήθεια στόν πλησίον μας πού ἔχει ἀνάγκη. Ἡ βοήθεια αὐτή ἐνδέχεται, αὐτή καθ’ ἑαυτήν, νά εἶναι μικρή  καί ἀσήμαντη. Παίρνει ὅμως μεγάλες διαστάσεις διότι μέ τόν τρόπο αὐτό ἐκδηλώνουμε τό ἐνδιαφέρον μας γιά τούς ἄλλους, τήν συμπάθεια, τήν ἀλληεγγύη μας, τήν ἀγάπη, τῆς ὁποίας τέλειο παράδειγμα εἶναι ὁ εὐεργέτης ὅλου τοῦ κόσμου Θεός. Ἡ φιλανθρωπία τρέφει καί στερεώνει τούς δεσμούς τῆς ἀγάπης, πού πρέπει νά συνδέει τούς ἀνθρώπους, ὡς πλάσματα τοῦ ἑνός δημιουργοῦ καί πατέρα. Ἡ πρακτική ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης ἑνώνει ὅλους σέ μιά εὐτυχισμένη οἰκογένεια, ὅπου δέν πρέπει νά ὑποφέρει κανείς. Γι’ αὐτό ὀ Θεός εὐχαριστεῖται ἰδιαιτέρως στά ἔργα τῆς φιλανθρωπίας πού κίνητρό της ἔχει τήν ἀγάπη. Καί τά θεωρεῖ ὡς μία θυσία εὐάρεστη, ἡ ὁποία προσφέρεται σ’ αὐτόν τόν ἴδιο, καί ἡ ὁποία γι’ αὐτό θά ἔχει ἀπ’ αὐτόν τή δίκαιη βράβευση καί ἀντάμειψη  ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").