Ιερεμίου ιζ΄ 7

ΚΕΙΜΕΝΟ

     "καί εὐλογημένος ὁ ἄνθρωπος, ὅς πέποιθεν ἐπί τῷ Κυρίῳ, καί ἔστεαι Κύριος ἐλπίς αὐτοῦ".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Εὐλογημένος δέ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔχει στηρίξει τήν ἐλπίδα καί πεποίθησίν του εἰς τόν Κύριον, καί ὁ Κύριος εἶναι ἡ σταθερή καί μόνιμη ἐλπίδα του" ( Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑμρηνείας", τ. 17ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Στή ζωή αὐτή πού εἶναι γεμάτη ἀπό ἀνάγκες καί κινδύνους καί θλίψεις, στηρίζει ὁ ἄνθρωπος σέ πολλά πράγματα τήν πεποίθησή καί τίς ἐλπίδες του. Ὅλα σχεδόν τά ἐξαρτᾶ ἀπό τά προσόντα του, τίς δυνάμεις καί τίς προσπάθειές του. Καί ὅταν αὐτά δέν φαίνονται ἀρκετά, στηρίζει μεγάλες ἐλπίδες σέ πρόσωπα, πού θεωρεῖ ἱκανά καί πρόθυμα νά τόν προστατεύσουν. Ἐν τούτοις ὅλα τά ἀνθρώπινα εἶναι ἀνεπαρκῆ καί ἀβέβαια. Τό μόνο βέβαιο καί σταθερό στόν κόσμο αὐτό, ἡ μόνη ἀσφαλής πηγή προστασίας καί βοηθείας, εἶναι ὁ Θεός, ὁ οὐράνιος Πατέρας μας. Δέν ἐπιτρέπεται βέβαια νά εἴμαστε ὀκνηροί καί ν’ ἀφήνουμε τήν ἔντιμη ἐργασία. Ἀλλά συγχρόνως πρέπει νά στηρίζουμε τήν πεποίθησή μας καί τίς ἐλπίδες μας ὄχι μονομερῶς στίς δικές μας δυνάμεις, ἀλλά στόν παντοδύναμο Θεό καί Πατέρα. Θά εἶναι δέ πραγματικά εὐλογημένος καί θά προκόψει ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, πού βαδίζει μέ τήν πίστη στό Θεό, μέ ὁδηγό τό νόμο του καί τίς ἐντολές του"( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").