Ψαλμός 22 1,3

ΚΕΙΜΕΝΟ
   "Κύριος ποιμαίνει με, καί οὐδέν με ὑστερήσει… ὡδήγησέ με ἐπί τρίβους δικαιοσύνης ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
   "Ὁ Κύριος ὡς ὁ καλός ποιμήν μου καί βοσκός μου λαμβάνει πρόνοιαν διά τήν συντήρησιν καί διατροφήν μου καί τίποτε δέν θά μοῦ λείψῃ….μέ ὡδήγησε στοργικῶς εἰς τούς ὁμαλούς καί εὐθεῖς τῆς ἀρετῆς δρόμους" Ἀπό τήν Π.Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τ. 10ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ"). 
ΣΧΟΛΙΟ
   Ὁ καλός βοσκός βρίσκεται πάντοτε κοντά στά πρόβατά του. Προβλέπει γιά ὅλες τίς ἀνάγκες τους· φροντίζει καί κοπιάζει γιά τήν τροφή καί τήν ἀσφάλειά τους. Γι’ αὐτό καί τά πρόβατα εἶναι ἀναπαυμένα καί εὐχαριστημένα κοντά του. Αὐτό λοιπόν τό αἴσθημα τῆς ἀσφάλειας αἰσθάνεται καί ὁ ἄνθρωπος πού πιστεύει στό Θεό. Ἠξεύρει, ὅτι αὐτός εἶναι ὁ καλός βοσκός, ὁ στοργικός πατέρας γιά τά πλάσματά του. Αἰσθάνεται ὁ πιστός, ὅτι ὁ Θεός εἶναι πάντοτε μαζί του. Πιστεύει ὅτι δέν θά τόν ἀφήσει ποτέ νά στερηθεῖ καί νά κινδυνεύσει. Ὅπως ὁ βοσκός ὁδηγεῖ τά πρόβατα σέ χλοερά λιβάδια, παρομοίως καί ὁ Θεός ὁδηγεῖ τούς πιστούς σέ δρόμους τῆς ἀρετῆς, πού εἶναι δρόμοι σωτηρίας καί εὐτυχίας. Μᾶς ὁδηγεῖ δέ καί μᾶς προστατεύει "ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός του"· δηλαδή, μόνο καί μόνο διότι εἶναι δημιουργός καί πατέρας μας, ἐμεῖς δέ πλάσματά τῶν χειρῶν του, γιά τά ὁποῖα τρέφει ἀγάπη ἀπεριόριστη ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας" , ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").