Παροιμιών ιθ΄ 26

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Ὁ ἀτιμάζων πατέρα καί ἀπωθούμενος μητέρα αὐτοῦ καταισχυνθήσεται καί ἐπονείδιστος ἔσται".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Ἐκεῖνος πού ἀτιμάζει καί ὑβρίζει τόν πατέρα του καί μέ ἀσέβειαν περιφρονεῖ καί σπρώχνει τήν μητέρα του, αὐτός θά κατεντροπιασθῇ καί θά ἐκτεθῇ εἰς τήν γενικήν κατακραυγήν τῆς κοινωνίας" ( Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ. 12ος,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Εἶναι φοβερή ἀπειλή τοῦ Θεοῦ ἐνεντίον τῶν παιδιῶν, πού φέρονται πρός τούς γονεῖς μέ ἀσέβεια. Εἶναι φοβερή ἡ ἀπειλή του, ἀλλά καί δικαιολογημένη καθ’ ὅλα. Διότι παιδί πού δέν σέβεται τόν πατέρα του, στόν ὁποῖο ὀφείλει τόσες εὐεργεσίες, παιδί πού φέρεται μέ τρόπο κακό πρός τή μητέρα του, πού τό ἀνέθρεψε μέ τόσους κόπους καί μέ τόση στοργή, ἀξίζει πραγματικά τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ. Ἐάν δέν σέβεται τούς γονεῖς του, πού βλέπει, πῶς θά σεβαστεῖ τόν ἀόρατο Θεό καί πατέρα; Ἐάν δέν ἐκτιμᾶ τήν ἀγάπη ἐκκείνων, πῶς θά καταλάβει καί θά ἐκτιμήσει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ; Καί ἄν καταντᾶ ἐπαναστάτης στήν οἰκογένειά του καί τύραννος καί δέν λογαριάζει τίς συμβουλές τῶν γονέων  καί δέν ἐννοεῖ νά συμμορφωθεῖ πρός ὅσα ὀρθά παραγγέλλουν αὐτοί γιά τό καλό του, πῶς θά ὑποταχθεῖ στούς νόμους πού ἔθεσε ὁ Θεός. Παιδιά ἀσεβῆ, πού δέν λογαριάζουν οὔτε τούς γονεῖς των, δέν εἶναι δυνατόν παρά νά ἔχουν κακή ἐξέλιξη καί νά περιφρονηθοῦν ἀπ’ ὅλους ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").