Εβραίους ιγ΄ 8

ΚΕΙΜΕΝΟ

    "Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

     " Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦτο χθές, εἶναι καί σήμερον ὁ αὐτός καί θά εἶναι ὁ ἴδιος καί εἰς τούς αἰῶνας. Ὅπως λοιπόν ἐνίσχυε τούς προεστούς σας, ἔτσι θά ἐνισχύσῃ καί σᾶς εἰς τήν πίστιν. Κρατήσατέ την λοιπόν καλά καί σεῖς" (Ἀπό τήν " Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο Σωτήρ").

ΣΧΟΛΙΟ

    Ὅλα τά πράγματα σ’ αὐτό τόν κόσμο παληώνουν καί ἀχρηστεύονται καί στή θέση τους ἔρχονται ἄλλα. Καί πρόσωπα πού κέρδησαν πρός στιγμή τήν προσοχή καί τή δόξα τοῦ κόσμου, ἔπειτα ἐτάφηκαν καί λησμονήθηκαν. Καί μόνο ὁ Ἰησοῦς Χριστός, πού διεκήρυξε ὅτι εἶναι ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή, μένει ὁ ἴδιος πάντοτε. Ἡ διδασκαλία του εἶναι πάντοτε ἀληθινή, πάντοτε νέα, πάντοτε ὠφέλιμη καί εὐεργετική. Ἡ ἀλήθεια του δέν μεταβάλλεται, δέν ἀλλάσσει, δέν χάνει ποτέ τή δύναμη καί τήν ἀξία της. Καί χθές καί σήμερα καί αὔριο, καί σέ ὅλους τούς αἰῶνες τοῦ μέλλοντος, ὁ Χριστός καί τό ἔργο του ζεῖ καί θά ζεῖ. Ὅσα βεβαιώνει, ἀποδεικνύονται πάντοτε ἀληθινά. Ὅσα ὑπόσχεται, τά βλέπουν οἱ ὀπαδοί του νά πραγματοποιοῦνται μέ ἀκρίβεια. Ἡ παρουσία του εἶναι πάντοτε αἰσθητή στούς πιστούς, πάντοτε ἐπιβλητική. Τό Εὐαγγέλιό του εἶναι πηγή ἀνεξάντλητη μεγάλων διδαγμάτων καί ἐμπνεύσεων καί ἀποφάσεων, πηγή χαρᾶς καί εὐτυχίας πραγματικῆς. Ἡ πίστη σ’ αὐτόν εἶναι ἡ ἰσχυρότερη δημιουργική καί μορφωτική δύναμη ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").