Ρωμαίους β΄10

ΚΕΙΜΕΝΟ

    "Δόξα δέ καί τιμή καί εἰρήνη παντί  τῷ ἐργαζομένῳ  τό ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καί ἔλληνι".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Δόξα δέ καί τμή καί εἰρήνη θά ἀποδοθῇ εἰς καθένα, πού ἐργάζεται τό ἀγαθόν, εἰς τόν Ἰουδαῖον πρῶτον καί εἰς τόν εἰδωλολάτρην Ἕλληνα" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμποέλα,  ἔκδοση Ὁ ΣΩΤΗΡ"). 

ΣΧΟΛΙΟ

  Δέν κάμνουν θόρυβο καί ἐπίδειξη τά ἔργα τῆς χριστιανικῆς ἀρετῆς. Ἠμπορεῖ νά εἶναι ἔργα αὐταπαρνήσεως καί νά δείχνουν ὑπέρχοη αὐτοθυσία. Παρά ταῦτα ὅμως δέ ζητοῦν τή μάταιη δόξα τοῦ κόσμου. Μένουν λοιπόν χωρίς ἀνταπόδοση; Ὄχι. Σ’ ὅσους ἐργάζονται τό ἀγαθό, βεβαιώνει ὁ Ἀπόστολος παῦλος, ἐπιφυλάσσεται δόξα καί τιμή καί εἰρήνη. Ἄν καί δέ ζητοῦν ἀνταμοιβή, ἐν τούτοις θά πάρουν τιμή καί δόξα. Ἐάν κανείς δέν ἀναγνωρίζει τήν ἀξία τους, ἐάν ἀκόμη τούς περιφρονοῦν οἱ ἄνθρωποι τῆς ὕλης καί τῆς ματαιότητος, ὁ δίκαιος Θεός δέν θά τούς ἀφήσει χωρίς ἀνταπόδοση. Τί θά ἀπολαύσουν λοιπόν ὅσοι ἐργάζονται τό ἀγαθό; Κατά πρῶτο λόγο, έἰρήνη·  τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς, τήν ἀνάπαυση τῆς συνειδήσεως, τήν ἐσωτερική γαλήνη καί χαρά. Ἀλλά, ἐπί πλέον, θά πάρουν δόξα καί τιμή ὄχι ἀπό ἀνθρώπους, ἀλλά ἀπό τόν αἰώνιο ἀγωνοθέτη Θεό. Ὁ Θεός ὁ πανάγαθος, πού κανονίζει τά πάντα μέ ἄκρα δικαιοσύνη, γνωρίζει νά τιμωρεῖ τό κακό, ἀλλά ἐπίσης καί νά βραβεύει τούς ἀνθρώπους τῆς ἀρετῆς ( Ἀπό τό βιβλίο’" Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας",  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").