Φιλιππησίους β΄ 9,10

ΚΕΙΜΕΝΟ

    "Διό καί ὁ Θεός αὐτόν ὑπερύψωσε καί ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καί ἐπιγείων καί καταχθονίων".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Διά τήν ταπείνωσιν δέ καί ὑπακοήν αὐτήν ὁ Θεός ὑπερύψωσεν αὐτόν ὡς ἄνθρωπον καί τοῦ ἐχάρισεν ὄνομα, τό ὄνομα Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, πού εἶναι παραπάνω ἀπό κάθε ἄλλο ὄνομα. Τόν ὑπερύψωσεν, ἵνα εἰς τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ καμφθῇ ταπεινῶς κάθε γόνατον καί προσκυνήσουν λατρευτικά τόν Ἰησοῦν καί οἱ ἐν οὐρανοῖς ἄγγελοι καί οἱ ἐπί γῆς ἄνθρωποι, ἀλλά καί αὐτά τά ὄντα πού εἶναι εἰς τά καταχθόνια, ὅπως οἱ δαίμονες, μετά τρόμου νά ὑποκλιθοῦν πρό τοῦ μεγαλείου του" ( Ἀπό τήν Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Δέν ἦταν τόσο λαμπρός καί δοξασμένος ὁ Κύριος στήν ἐπίγεια ζωή του, ὅσο παρουσιάζεται μετά τήν ἀνάστασή του. Στήν ἐπίγεια ζωή του ταπεινώθηκε, ὅσο κανένας ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ὑπέφερε καί ἔπαθε καί δοκίμασε θάνατο ἀποτρόπαιο. Ἀλλά ποιά ἦταν ἡ κατάληξη ὅλων αὐτῶν; Ὁ Θεός καί Πατήρ ἐβράβευσε πλουσιώτατα τή μέχρι θανάτου ταπείνωση καί ὑπακοή τοῦ υἱοῦ του. Τοῦ ἄξιζε κάθε τιμή καί δόξα. Καί ὁ δίκαιος Θεός τοῦ τήν ἔδωκε. Τοῦ χάρισε τό ὄνομα Κύριος καί Σωτήρ, πού εἶναι τό ὑψηλότερο ὄνομα στόν κόσμο. Στήν πενυματική ἐξουσία τοῦ υἱοῦ του παρέδωκεν ὅλους τούς πιστούς ἀπό ὅλα τά ἔθνη, ἀπό ὅλες τίς γενεές, μέχρι τέλους τοῦ κόσμου. Ὁ Χριστός πλέον εἶναι ὁ πραγματικός βασιληάς τοῦ κόσμου, ὁ ὑπέρτατος νομοθέτης, ὁ ἀγαθός ποιμένας ὅλων τῶν πιστῶν του, ὁ παντοδύναμος κριτής πού θά κρίνει ὅλο τόν κόσμο καί θ’ ἀποδώσει στόν καθένα κατά τά ἔργα του. ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").