Λουκά κδ΄46

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Καί εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτω γέγραπται καί οὕτως ἔδει παθεῖν τόν Χριστόν καί ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Καί ἀφοῦ ἀνέπτυξεν εἰς αὐτούς τάς κυριωτέρας προφητείας, τούς εἶπεν, ὅτι ἔτσι ἔχει γραφῆ προφητικῶς εἰς τάς Γραφάς, καί ἔτσι ἔπρεπε σύμφωνα μέ τάς προφητείας αὐτάς νά πάθῃ ὁ Χριστός καί νά ἀναστηθῇ τήν τρίτην ἀπό τοῦ θανάτου του ἡμέραν" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

    Μετά τό θάνατο ἡ ζωή. Μετά τά φρικτά παθήματα ἡ χαρά τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως. Χριστός Ἀνέστη. Οἱ φύλακες τοῦ τάφου τό ὁμολόγησαν. Ὁ τάφος τό ἐμαρτύρησεν. Οἱ Μυροφόρες τό διαλάλησαν. Οἱ Ἀπόστολοι τό κηρύττουν. Καί οἱ πιστοί ὅλων τῶν αἰώνων τό πανηγυρίζουν μέ χαρά καί μέ ἀγαλλίαση. Ναί, ἦταν ἀνάγκη νά πάθει προηγουμένως ὁ Κύριος. Ἦταν ἀνάγκη νά σταυρωθεῖ καί νά ἀποθάνει γιά τή δική μας σωτηρία, σύμφωνα μέ ὅσα εἶχαν προείπει οἱ θεόπνευστοι προφῆτες. Ἀλλά πάλι ὁ ἴδιος εἶχε προείπει  καί τό καταπληκτικό θαῦμα τῆς Ἀναστάσεώς Του. Καί πράγματι ὁ Κύριος, κατά τήν τρίτη ἡμέρα μετά τό θάνατό του, ἀναστήθηκε, ὡς Θεός παντοδύναμος. Σκορπίζει λοιπόν τή χαρά τῆς νίκης σ’ ὅλους τούς πιστούς του. Καί ἡ νίκη του κατά τοῦ θανάτου εἶναι ἐγγύηση τῆς νίκης, τήν ὁποία ὅλοι οἱ χριστιανοί καλοῦνται νά ἐπαναλάβουν. Μέ τή δύναμη τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ καί σύ, Χριστιανέ, ἠμπορεῖς νά γίνεις νικητής κατά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου  (Ἀπό τό βιβ΄λίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤἩΡ").