Ιακώβου β΄ 5

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ ὁ Θεός ἐξελέξατο τούς πτωχούς τοῦ κόσμου πλουσίους ἐν πίστει καί κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν;".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. Δέν ἐξέλεξεν ὁ Θεός τούς πτωχούς κατά τά ὑλίκά ἀγαθά τοῦ κόσμου διά νά γίνουν πλούσιοι εἰς τόν πνευματικόν κόσμον, πού μᾶς διανοίγει ἡ πίστις, καί κληρονόμοι τῆς βασιλείας, πού ὑπεσχέθη ὁ Θεός εἰς ἐκείνους, πού τόν ἀγαποῦν"; (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

    Οἱ ἄνθρωποι πού δέν φωτίζονται ἀπό τό Εὐαγγέλιο, δίνουν πολλή προσοχή καί ἐκτίμηση σ’ ἐκείνους, πού ἔχουν πολλά χρήματα καί ἄφθονα τά ἀγαθά. Τούς πτωχούς δέν τούς προσέχουν, δέν τούς λογαριάζουν, ἀκόμη καί τούς περιφρονοῦν. Ἀλλά πόσο διαφορετική εἶναι ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ!  Τούς πτωχούς αὐτούς, πού ὁ κόσμος τούς περιφρονεῖ, ὁ ἄπειρος Θεός τούς προσέχει καί τούς τιμᾶ καί τούς ἀγαπᾶ μέ τέλεια ἀγάπη. Καλεῖ λοιπόν καί αὐτούς σέ σωτηρία καί αἰώνια δόξα, ὅπως καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀνεξαιρέτως·  καί τούς πλουτίζει μέ τόν ἀνεκτίμητο πλοῦτο τῆς πίστεως, μέ τόν ὁποῖο γίνονται παιδιά τοῦ Θεοῦ. Εἶσαι λοιπόν, χριστιανέ, πτωχός σέ ἐπίγεια ἀγαθά; Δέν εἶναι αὐτός λόγος γιά νά νομίζεις ὅτι ἔχεις κατώτερη ἀξία ἀπό τούς ἄλλους. Ἐάν ἔχεις στή ψυχή σου τήν πίστη, τήν ἀλήθεια, τό Σωτήρα Χριστό, ἔχεις τό μεγαλύτερο θησαυρό. Ὁ θησαυρός αὐτός σοῦ δίνει τιμή καί ἀξία πραγματική, πού δέν ἠμποροῦν νά δώσουν ὅλα τά πλούτη τῆς γῆς (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").