Εφεσ. δ΄ 25

ΚΕΙΜΕΝΟ

     "Διό ἀποθέμενοι τό ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετά τοῦ πλησίον αὐτοῦ· διότι ἐσμεν ἀλλήλων μέλη".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Δι’ αὐτό ἀφοῦ ἀποθέσετε μιά φορά γιά πάντα τό ψεῦδος, νά λαλῆτε ἀλήθειαν ὁ καθένας σας μέ τόν πλησίον του,  διότι ἀποτελοῦμεν ὅλοι μας ἕνα σῶμα καί εἴμεθα μεταξύ μας μέλη ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

    Τό ψέμα εἶναι πάντοτε ὅπλο ἀδικίας καί ἀτιμίας. Οἱ ἄνθρωποι πού προσέχουν μόνο τό δικό τους συμφέρον, χωρίς νά λογαριάζουν τό δίκαιο καί τήν ἠθική, μέ τό ψέμα ζητοῦν νά ἐπιτύχουν τούς παράνομους σκοπούς τους, τούς ὁποίους δέν εὐνοεῖ ἡ ἀλήθεια καί ἡ εἰλικρίνεια. Δέν διστάζουν λοιπόν νά διαστρέψουν τήν ἀλήθεια, νά παρουσιάσουν τό ψέμα ὡς ἀλήθεια καί τήν ἀλήθεια ὡς ψέμα. Χρησιμοποιοῦν τόσο πολύ τήν ἀπάτη τοῦ ψεύδους, ὥστε στό τέλος νά τό πιστεύουν καί οἱ ἴδιοι. Δέν μποροῦν νά διακρίνουν τί ἀληθεύει στήν πραγματικότητα. Εἶναι ὅμως φανερό, ὅτι ἡ κατάσταση αὐτή, πού διαστρέφει τόν ἄνθρωπο,τόν ἐξομοιώνει μέ τόν ἐφευρέτη καί ἀρχηγό τοῦ ψεύδους διάβολο. Ἡ κατάσταση αὐτή εἶναι ἐντελῶς ἀνάρμοστη σέ χριστιανό, στήν ψυχή τοῦ ὁποίου κατοικεῖ ἡ χάρη καί ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Ὁ χριστιανός ἀποστρέφεται τό ψεῦδος καί ἀγαπᾶ τήν ἀλήθεια. Καί θεωρεῖ καθῆκον καί τιμή του νά ὁμιλεῖ πρός ὅλους τή γλώσσα τῆς ἀλήθειας καί τῆς εἰλικρίνειας (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").