Ρωμαίους α΄ 16

ΚΕΙΜΕΝΟ

     "Οὐ γάρ ἐπαισχύνομαι τό εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ· δύναμις γάρ Θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντί τῷ πιστεύοντι, Ἰουδῳ τε πρῶτον καί Ἕλληνι". 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

     "Καί ἔχω προθυμίαν εἰς τοῦτο, διότι δέν ἐντρέπομαι νά κηρύττω τό εὐαγγέλιον, πού ἔχει ὡς περιεχόμενον τόν σταυρικόν θάνατον τοῦ Χριστοῦ. Διότι τό εὐαγγέλιον εἶναι δύναμις Θεοῦ, πού δίδει σωτηρίαν εἰς ὅλους ὅσοι πιστεύουν εἰς τόν Χριστόν, εἰς κάθε Ἰουδαῖον κατά πρῶτον λόγον καί εἰς κάθε Ἕλληνα εἰδωλολάτρην" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ".

ΣΧΟΛΙΟ

   Ἀπό ὅλες τίς διδασκαλίες τῶν ἀνθρώπων καί ἀπό ὅλες τίς εἰσηγήσεις, καί ἀπό αὐτές ἀκόμη τίς πιό εὐχάριστες, πάντοτε ἔχει ἀσύγκριτη ὑπεροχή ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ἡ καλή ἀγγελία γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου, τήν ὁποία περιλαμβάνει τό Εὐαγγέλιό Του. Στά λόγια τά ἁπλᾶ τά ὁποῖα περιέχονται στό Εὐαγγέλιο, ὁμιλεῖ πραγματικά ὁ Θεός. Κρύβεται σ’ αὐτά μιά ἀνώτερη σοφία καί δύναμη ὑπερκόσμια, πού προέρχεται ἀπό τήν πηγή τῆς ἀληθείας, ἀπό τό δημιουργό τῆς σοφίας, τό Θεό τόν ἀληθινό. Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι οὔτε φιλολογία, οὔτε ἐπιστήμη ἀνθρώπιν, οὔτε φιλοσοφική θεωρία. Εἶναι δύναμη θεϊκή, πού φέρνει τά μεγαλύτερα ἀποτελέσματα στίς καρδιές καί τίς ψυχές ἐκείνων, πού τό δέχονται καί τό ἀκολουθοῦν μέ πλήρη ἐμπιστοσύνη. Ὅσοι πιστεύουν στό Εὐαγγέλιο, αὐτοί καί γίνονται ἱκανοί νά καταλάβουν τό βαθύτερο νόημά του, νά αἰσθανθοῦν τήν εὐεργετική του ἐπίδραση, νά ἐννοήσουν ὅτι πραγματικά εἶναι δύναμη Θεοῦ, πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").