Πράξεων γ΄19

ΚΕΙΜΕΝΟ

  "Μετανοήσατε οὖν καί ἐπιστρέψατε εἰς τό ἐξαληφθῆναι ὑμῶν τάς ἁμαρτίας"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Μή νομίσετε ὅμως, ὅτι ἐπειδή διά τῆς πράξεώς σας αὐτῆς ἐπληρώθησαν αἱ προφητεῖαι, εἶσθε ἀνένοχοι καί ἀνεύθυνοι δι’ αὐτό τό ὁποῖον ἐκάματε (παρεδώκατε εἰς θάνατον σταυρικόν τόν Κύριον Ἰησοῦν). Ἡ ἐνοχή σας εἶναι μεγάλη.  Μετανοήσατε λοιπόν καί μέ συμπεριφοράν εἰς τό ἑξῆς  ἐνάρετον γυρίσατε ὀπίσω πλησίον τοῦ Θεοῦ ἐγκολπούμενοι διά τῆς πίστεως τόν Ἰησοῦν διά νά ἐξαλειφθοῦν αἱ ἁμαρτίαι σας" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας"  τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   "Δέν παύει νά φωνάζῃ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Δέν παύει νά προσκαλῇ τούς ἁμαρτωλούς εἰς τήν σωτηρίαν. Καί εἶναι τόσον πολλαί καί ἐπίμονοι αἱ προσκλήσεις αὐταί τοῦ Θεοῦ, ὥστε θά ἐνόμιζε κανείς ὅτι ὁ Πατήρ ὁ οὐράνιος ζητεῖ νά ἐπιτύχῃ κάτι ἰδικόν του συμφέρον. Ἀλλ’ ἄν οἱ γονεῖς φωνάζουν καί καλοῦν εἰς διόρθωσιν τά παιδιά των, εἶναι βέβαιον ὅτι κινοῦνται ἀπό ἀγάπην πρός ἐκεῖνα καί ὄχι ἀπό ὑπολογισμόν ἰδιοτελῆ. Καί ἄν οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τόσον ἐνδιαφέρον, πόσον ἆραγε εἶναι τό ἐνδιαφέρον τοῦ Θεοῦ διά τά παραστρατημένα παιδιά του; Δι’ αὐτό φωνάζει καί καλεῖ εἰς μετάνοιαν ὅλους. Μᾶς προσκαλεῖ νά ἀκολουθήσωμεν τόν δρόμον τῆς ἀρετῆς. Καί ὑπόσχεται ἀνεκτίμητον δῶρον·  τήν ἐξάλειψιν τῶν ἁμαρτιῶν μας. Καί πρέπει νά γνωρίζωμεν καλά τί σημαίνει ἁμαρτία, ποῖον ὄλεθρον ἐκφράζει ἡ λέξις αὐτή, διά νά ἐκτιμήσωμεν τήν ἀξίαν τῆς δωρεᾶς, πού μᾶς προσφέρει ὁ Θεός ὁ Πανάγαθος. Ποῖος λοιπόν θά μείνῃ ἀσυγκίνητος καί ἀναίσθητος, καί δέν θά σπεύσῃ νά ὑπακούσῃ εἰς τήν φωνήν τῆς ἀγάπης του;" (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας",  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").