Ματθαίου ι΄ 16

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων·  γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καί ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Ἰδού ἐγώ ὁ Κύριός σας σᾶς στέλλω διά νά εἶσθε σάν πρόβατα ἥμερα ἐν μέσῳ αἱμοβόρων λύκων, πρός τούς ὁποίους ὁμοιάζουν  οἱ ἐχθροί τοῦ εὐαγγελίου, κυριευμένοι ἀπό τά ἄγρια πάθη τῆς σαρκός. Ἀφοῦ λοιπόν τόσον δεινή θά εἶναι ἡ θέσις σας, φροντίσατε νά εἶσθε φρόνιμοι σάν τά φίδια, ὥστε νά μή ἐκθέτετε τόν ἑαυτόν σας  εἰς ἀνωφελεῖς καί ἀνοήτους κινδύνους, καί ἄκακοι καί ἁπλοῖ σάν τάς περιστεράς" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Καί τά ζῶα παρουσιάζουν φυσικά προσόντα φρόνησης, πού εἶναι διδακτικά γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους. Τό φίδι παρουσιάζει ἀξιοζήλευτη φρόνηση. Ὅταν κινδυνεύει, προσπαθεῖ νά φυλάξει ἰδιαίτερα τό κεφάλι του. Διότι κατανοεῖ ὅτι ἄν πάθει τό κεφάλι, ὅλο τό σῶμα εἶναι καταδικασμένο σέ θάνατο. Τό παράδειγμα αὐτό χρησιμοποιεῖ ὁ Κύριος, γιά νά διδάξει ὅτι ὁ χριστιανός πρέπει νά γίνεται φρόνιμος· νά μή ἐκθέτει σέ κίνδυνο τό σῶμα, ἀλλά περισσότερο τήν ψυχή του. Ἐάν πεθάνει τό σῶμα, ἡ ζημιά δέν εἶναι ἀνεπανόρθωτη· διότι  περιμένουμε μιά μέρα "ἀνάστασιν νεκρῶν". Ἄν φυλᾶμε τή ψυχή μας ἀπό τή θανατηφόρα ἁμαρτία, αὐτό εἶναι ἡ μεγάλη ἀσφάλεια καί ἡ πνευματική σωτηρία. Ἡ ζωή τῆς ἁμαρτίας στήν πραγματικότητα εἶναι ζωή παραφροσύνης. Πρέπει λοιπόν νά φυλᾶμε τή ψυχή μας καθαρή καί λευκή, ὅπως εἶναι τά περιστέρια, μέ μιά ζωή δικαιοσύνης καί ἀγάπης καί ἠθικῆς καθαρότητας, γιά νά εἴμαστε πραγματικά φρόνιμοι καί εὐάρεστοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ"  (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").