Β΄ Κορινθίους α΄ 2

ΚΕΙΜΕΝΟ

   " Χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ  πατρός ἡμῶν καί Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Εἴθε ἡ χάρις καί ἡ ἐξ αὐτῆς εἰρήνη νά σᾶς δοθῇ ἀπό τόν Θεόν Πατέρα μας καί τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

    Ἡ χάρις καί ἡ εἰρήνη. Μεγάλα καί πολύτιμα ἀγαθά, πού εὔχεται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στούς χριστιανούς. Δέν τούς εὔχεται χρήματα καί διασκεδάσεις καί ἀπολαύσεις, οὔτε δόξες καί τιμές ἀπό τούς ἀνθρώπους. Εὔχεται τή χάρη καί τήν εἰρήνη. Ἡ "χάρις"  – μιά λέξη μικρή – φανερώνει χαρίσματα πνευματικά μέ ἀξία ἀνυπολόγιστη. Εἶναι ἡ χάρη πού μᾶς ἔκαμεν ὁ Θεός· ἡ χάρη πού μᾶς ἔφερε ἀπό τόν οὐρανό ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός του. Εἶναι ἡ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν μας, ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τήν εὐθύνη, ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ διαβόλου. Εἶναι ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου του καί ὁ νόμος του. Εἶναι ἡ πλήρης συμφιλίωση μέ τό Θεό, πού τώρα πλέον μᾶς ἀναγνωρίζει παιδιά του. Εἶναι τό δικαίωμα τῆς αἰώνιας ζωῆς καί δόξας. Ὅλη αὐτή ἡ χάρη μᾶς ἔρχεται ἀπό τό Θεό καί ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Καί ἡ χάρις αὐτή ἔχει σάν συνέπεια τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς, πού εἶναι ἡ βάση τῆς πραγματικῆς εὐτυχίας καί ἀξίζει περισσότερο ἀπό ὅλους τούς θησαυρούς τῆς γῆς. (Ἀπό τό βιβλίο: (Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").