Κυριακὴ ΙΒ΄ Ματθαίου – Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 27 Αὐγούστου 2023

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 27 Αὐγούστου 2023, ΙΒ΄ Ματθαίου (Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11)

Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελ­φοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, 2 δι᾿ οὗ καὶ σῴζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῆ ἐπιστεύσατε. 3 παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς, 4 καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς, 5 καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα· 6 ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεν­τα­κοσίοις ἀδελφοῖς ἐφά­­παξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθησαν· 7 ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν· 8 ἔσχατον δὲ πάντων ὡσ­περεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί. 9 ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπό­στολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ· 10 χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι· καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλ᾿ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. 11 εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσομεν καὶ οὕ­τως ἐπιστεύσατε..

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Σᾶς γνωστοποιῶ λοιπόν, ἀδελφοί, τό Εὐαγγέλιο πού σᾶς δίδαξα, τό ὁποῖο καί παραλάβατε καί στό ὁποῖο μένετε ἀμετακίνητοι ἀπό τότε. 2 Μ’ αὐτό καί θά σωθεῖτε, ἐάν τό κρατᾶτε στερεά, ὅπως ἐγώ σᾶς τό κήρυξα· ἐκτός ἄν μάταια καί χωρίς λόγο πιστέψατε. Λησμονήσατε ὅμως μιά οὐσιώδη ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου μου αὐτοῦ. 3 Μέ τήν προφορική μου δηλαδή διδασκαλία σᾶς παρέδωσα πρῶτα ἐκεῖνο πού κι ἐγώ παρέλαβα, ὅτι δηλαδή ὁ Χριστός πέθανε γιά τίς ἁμαρτίες μας, σύμφωνα μέ ὅσα προφητεύθηκαν στίς Γραφές, 4 καί ὅτι ἐνταφιάστηκε καί τήν τρίτη ἡμέρα ἀναστήθηκε σύμφωνα μέ τίς Γραφές. 5 Καί ὅτι ἐμφανίσθηκε μετά τήν Ἀνάστασή του στόν Κηφᾶ (Πέτρο), κι ἔπειτα στούς δώδεκα Ἀποστόλους. 6 Ἔπειτα ἐμφανίσθηκε γιά μιά φορά συγχρόνως σέ πε­ρισσότερους ἀπό πεντακόσιους ἀδελφούς, ἀπό τούς ὁ­­­­­­ποί­­ους βέβαια μερικοί πέθαναν, οἱ περισσότεροι ὅμως ζοῦν ἕως τώρα. 7 Ἔπειτα ἐμφανίσθηκε στόν Ἰάκωβο, καί ὕστερα σ’ ὅλους τούς Ἀποστόλους. 8 Καί τελευταῖα ἀπ’ ὅλους ἐμφανίσθηκε καί σέ μένα σάν σέ ἔκτρωμα, σάν ἔμβρυο δηλαδή πού παράκαιρα ἀπο­βλή­θηκε ἀπ’ τήν κοιλιά τῆς μητέρας του. 9 Διότι ἐγώ εἶμαι ὁ ἐλάχιστος, ὁ κατώτερος ἀπ’ ὅλους τούς Ἀποστόλους, πού δέν εἶμαι ἄξιος νά ὀνομάζομαι Ἀπόστολος, διότι καταδίωξα τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. 10 Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ὅμως εἶμαι ὅ,τι εἶμαι τώρα, δηλαδή Ἀπόστολος ἴσος μέ τούς ἄλλους. Καί ἡ χάρις πού μοῦ ἔδωσε ὁ Κύριος δέν ἔμεινε ἄκαρπη καί χωρίς ἀποτέλεσμα, ἀλλά περισσότερο ἀπ’ ὅλους αὐτούς κο­πίασα. Καί τό ἔργο μάλιστα αὐτό δέν τό ἐργάστηκα ἐγώ, ἀλλά ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ πού εἶναι μαζί μου καί μέ ἐνι­σχύει. 11 Ἀφοῦ λοιπόν καί στούς ἄλλους Ἀποστόλους καί σέ μένα ἐμφανίσθηκε ὁ Κύριος, καί ὅλοι ἀπό ἐκεῖνον ἀνα­­δειχθήκαμε Ἀπόστολοί του, εἴτε ἐγώ ἀσκῶ τό ἀπο­στο­­­λικό ἔργο, εἴτε ἐκεῖνοι, μέ τόν ἴδιο τρόπο καί τό ἴδιο Εὐ­­αγ­γέλιο κηρύττουμε ὅλοι· καί ὅπως κηρύττουμε, ἔτσι κι ἐσεῖς πιστέψατε.