Ὁ θρίαμβος τῆς ζωῆς – Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 16 Ἀπριλίου 2023

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 16 Ἀπριλίου 2023, Το Ἅγιον Πάσχα (Ἰωάν. α΄ 1-17)

Εν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι᾿ αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾿ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδό­θη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χρι­στοῦ ἐγένετο.

 

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

«Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν»

Πάσχα! Ὁ θρίαμβος τῆς Ζωῆς! Ἡ γιορτὴ τῆς ζωῆς! Τὸ πέρασμα σὲ μιὰ ἄλλη ζωή! Τὴν ἡμέρα αὐτή, ποὺ ὅλα μέσα στὴν Ἐκκλησία μας εἶναι λουσμένα στὸ φῶς καὶ σφύζουν ἀπὸ ζωή, στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς ἀναστάσιμης θείας Λειτουργίας ἀναγι­νώσκεται ἡ ἀρχὴ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ὅπου γίνεται λόγος γιὰ τὴ ζωὴ ποὺ χαρίζει ὁ Θεὸς Λόγος, ὁ ἀναστὰς Κύριος. Ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς τονίζει ὅτι «ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν». Ὁ Κύριος, δηλαδή, εἶχε πάντοτε μέσα Του ζωή. Ἐκεῖνος ὡς πηγὴ τῆς ζωῆς δημιούργησε καὶ συντηρεῖ κάθε μορφὴ ζωῆς.

Ἂς σταθοῦμε λίγο στὴ μεγάλη αὐτὴ ἀλήθεια, γιὰ νὰ δοῦμε ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Χορηγὸς ὄχι μόνο τῆς φυσικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς αἰώνιας ζωῆς.

1. Χορηγὸς τῆς φυσικῆς ζωῆς

Πράγματι, ὅλη τὴν κτίση, ὅλη τὴν ὑλικὴ καὶ ἄυλη Δημιουργία, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, ὅλα τὰ δημιούργησε ὁ Κύριος. «Πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν» (Ἰω. α΄ 3), ἀκούσαμε σήμερα ἀπὸ τὸν ἀετὸ τῆς Θεολογίας, τὸν εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη. Ὅλα δηλαδὴ δημιουργήθηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ Λόγο, τὸ δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Τίποτε ἀπολύτως δὲν ὑπάρχει ποὺ νὰ μὴν ἔλαβε ἀπὸ Ἐκεῖνον τὴν ὕπαρξη, τὴ ζωή. Αὐτὸς εἶναι ἡ αἰτία τῶν πάντων. «Αὐτὸς εἶπε καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκτίσθησαν» (Ψαλ. λβ΄ [32] 9), ὑπογραμμίζει ὁ ἱερὸς Ψαλμωδός. Μὲ ἕνα του μόνο λόγο, μὲ ἕνα του μόνο πρόσ­ταγμα δημιουργήθηκαν τὰ πάντα ἀπὸ τὸ μηδέν. Αὐτὸς ἐπιπλέον συντηρεῖ καὶ κυβερνᾶ τὰ πάντα. Ὄχι μόνο δὲν τὰ ἀφήνει στὴν τύχη τους, ἀλλὰ τὰ κρατεῖ στὴ ζωή.

Ὁ Δημιουργὸς Θεὸς ὅμως δὲν δημιούργησε μόνο τὴν ἄλογη καὶ ἄψυχη κτίση. Ἔπλασε ἐπιπλέον τὸν ἄνθρωπο, στὸν ὁποῖο ἐκτὸς ἀπὸ σῶμα χάρισε καὶ ἀθάνατη ψυχή. Τὸν ἔπλασε «κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ». Τοῦ χάρισε τὰ δικά του θεϊκὰ στοιχεῖα. «Ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν» (Γεν. β΄ 7), μαρτυρεῖ τὸ ἱερὸ κείμενο τῆς Γενέσεως. Δηλαδή, ἀφοῦ ἔδωσε μορφὴ στὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ἐμφύσησε στὸ πρόσωπό του ζωτικὴ ἐνέργεια, ζωοποιὸ δύναμη καὶ ἔγινε ὁ ἄνθρωπος ζων­τανὴ ­ὕπαρξη, μὲ ψυχὴ λογική, ἐλεύθερη, ἄυλη καὶ ἀθάνατη. Ὁ Δημιουργὸς Θεός, Ἐ­κεῖ­νος ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ Ζωὴ καὶ ἔφερε στὴν ὕπαρξη ὅλη τὴν κτίση, Αὐτὸς ζωοποίησε καὶ τὸν ἄνθρωπο μὲ τρόπο μοναδικό.

2. Πηγὴ τῆς αἰώνιας ζωῆς

Δὲν ἔδωσε ὁ Θεὸς ζωὴ στὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ ζήσει λίγα χρόνια μόνο ἐπάνω στὴ γῆ καὶ ἔπειτα νὰ χαθεῖ στὴν ἀνυπαρξία. Τὸν ἔπλασε γιὰ νὰ εἶναι ἀθάνατος καὶ εὐτυχισμένος κοντά Του· γιὰ νὰ ζήσει αἰώνια, χωρὶς τέλος. Ὁ πρωτόπλαστος ἄνθρωπος βέβαια, ἐξαιτίας τῆς πτώσεώς του στὴν ἁμαρτία, ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸν Θεό. Χωρίσθηκε ἀπὸ τὸν Χορηγὸ τῆς ζωῆς καὶ ὁδηγήθηκε στὸν θάνατο.

Ὁ Κύριός μας ὅμως δὲν ἄφησε τὴν εἰκόνα του, τὸ πλάσμα του καταδικασμένο σὲ θάνατο. «Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο», μᾶς τόνισε ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστής. Ἔγινε ἄνθρωπος καὶ ὁδηγήθηκε Ἐκεῖνος στὸν θάνατο μὲ τὴ σταυρική του θυσία, προκειμένου νὰ χαρίσει σ᾿ ἐμᾶς τὴ ζωή. Ἀναστήθηκε ἔπειτα γιὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσει ἀπὸ τὸν θάνατο καὶ νὰ μᾶς χαρίσει καὶ πάλι τὴν προοπτικὴ τῆς αἰώνιας ζωῆς· τὴν αἰώνια μακαριότητα τῆς Βασιλείας του. Ὁ ἀναστὰς Κύριος «ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος». Μὲ τὴν Ἀνάστασή του ὁ θάνατος δὲν εἶναι πιὰ τὸ τέλος, ἀλλὰ ἡ ἀρχὴ μιᾶς ἄλλης ζωῆς. «Ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχή», ὅπως ψάλαμε στὸν ἀναστάσιμο κανόνα τῆς Ἑορτῆς. Εἶναι τὸ πέρασμα στὴν ὄντως ζωὴ κοντὰ στὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου.

«Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰω. ια΄ 25-26), εἶπε ὁ Κύριος. Ἐκεῖνος χαρίζει τὴν ἀνάσταση, διότι Ἐκεῖνος εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς. Ὅποιος πιστεύει στὸν ἀναστημένο Κύριο, ἀκόμη κι ἂν πεθάνει σωματικῶς, θὰ ζήσει. Δὲν φοβᾶται τὸν θάνατο. Ζεῖ ἀληθινά· ζεῖ ἀπὸ τώρα τὴν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Κυρίου. Μένει ἑνωμένος μὲ τὸν Χριστό, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς.

Γι᾿ αὐτὴ τὴ ζωὴ εἴμαστε πλασμένοι. Αὐτὸς εἶναι ὁ βαθὺς πόθος μας: νὰ μὴν πεθάνουμε ποτέ. Βέβαια κάποια στιγμὴ τὸ σῶμα μας θὰ παραδοθεῖ στὸν τάφο. Ὅμως ἡ ψυχή μας θὰ βρεθεῖ στὸν χῶρο τῆς θείας Βασιλείας. Ἐκεῖ θὰ ἀναμένει τὴ μεγάλη ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας, ὁπότε θὰ ἀναστηθεῖ καὶ τὸ σῶμα, γιὰ νὰ μετάσχει ὁ ὅλος ἄνθρωπος στὴ δόξα τῆς Βασιλείας. Μὲ τὴν προϋπόθεση βέβαια ὅτι στὴ διάρκεια τῆς ζωῆς μας θὰ ἀγωνιζόμαστε νὰ ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Ἂς παραδώσουμε λοιπὸν ὁλοκληρωτικὰ τὴν ὕπαρξή μας στὸν ἀναστημένο Κύριο. Σ᾿ Ἐκεῖνον ποὺ μᾶς ἔφερε στὴ ζωὴ καὶ ποὺ μαζί Του θὰ ἀπολαύσουμε τὴν αἰώνια ζωή. Χριστὸς ἀνέστη!