Ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 21 Φεβρουαρίου 2021, Τελώνου καί Φαρισαίου: Κυρ. λγ΄ ἐπιστολῶν (Β΄ Τιμ. γ΄ 1015)

Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, ἐν ᾿Ικονίῳ, ἐν Λύστροις. Οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! Καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διωχθήσονται· Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶναι ἕνας ἀπό τούς ἀνθρώπους ἐκείνους πού διέτρεξε ἀμέτρητους κινδύνους καί δοκιμασίες γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Δοκιμασίες μεγάλες καί ποικίλες: στερήσεις καί κακουχίες, πείνα καί δίψα, ὁδοιπορίες ἐπικίνδυνες, περιπέτειες σέ ἐρημιές, σέ ποτάμια καί θάλασσες, ναυάγια καί μαρτύρια· συκοφαντίες καί ἐχθρότητα, πληγές καί φυλακές, καί μύριες ἄλλες δοκιμασίες. Κι ἐπειδή ἀκριβῶς ὁ ἅγιος Θεός τόν ἔσωσε ἀπό ὅλα αὐτά, ὁ θεῖος ἀπόστολος στό σημερινό ἀνάγνωσμα ἐξυμνεῖ τήν πανάγαθη αὐτή προστασία καί τήν ἀπροσμέτρητη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ λέγοντας ὅτι «ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος». Μέ ἀφορμή λοιπόν τούς λόγους αὐτούς ἄς δοῦμε ὅτι ὁ Θεός μᾶς προστατεύει ἀπό διαφόρους κινδύνους, καί κάτω ἀπό ποιές προϋποθέσεις μᾶς προστατεύει.

1. ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΘΕΟΣ

Τήν προστασία τοῦ Θεοῦ τήν βλέπουμε ἔκδηλη ὄχι μόνον στήν ζωή τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί τῶν ἄλλων ἀποστόλων, ἀλλά καί στήν ζωή ὅλων τῶν πιστῶν. Μέσα στήν Ἁγία Γραφή ὑπάρχουν πάμπολλα περιστατικά πού μαρτυροῦν γι’ αὐτήν τήν προστασία τοῦ Θεοῦ στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων. Μᾶς διαβεβαιώνουν ὅτι ὁ ἅγιος Θεός μᾶς προστατεύει καθημερινά ἀπό πολλούς κινδύνους. Μᾶς φρουρεῖ, μᾶς σκέπει, μᾶς προφυλάσσει, μᾶς διατηρεῖ στήν ζωή σώους καί ἀβλαβεῖς. Δέν ἐγκαταλείπει ἐμᾶς τά πλάσματά του στίς δύσκολες στιγμές τῆς ζωῆς μας ἀλλά εἶναι δίπλα μας καί σπεύδει νά μᾶς βοηθήσῃ. Ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ ψαλμωδός ὁ Ὕψιστος Θεός θά ἐπιστρατεύσῃ ἀκόμη καί τίς στρατιές τῶν ἁγίων ἀγγέλων του προκειμένου νά μᾶς προστατεύσῃ. Αὐτός «τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου· ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου». (Ψαλμ 90 1112). Ὁ προστάτης τῆς ζωῆς σου Κύριος προκειμένου νά σέ προστατεύσῃ θά στείλῃ τούς ἁγίους ἀγγέλους του ὄχι μόνον γιά νά σέ διαφυλάξουν σέ κάθε δρόμο τῆς ζωῆς σου, ἀλλά καί γιά νά σέ σηκώσουν στήν ἀγκαλιά τους καί νά σέ ἀσφαλίσουν ἀπό διαφόρους κινδύνους.

Ἄν ἀνατρέξουμε στά προηγούμενα χρόνια τῆς ζωῆς μας θά δοῦμε κι ἐμεῖς μέ θαυμασμό αὐτήν τήν ἀνεκλάλητη προστασία τοῦ Θεοῦ. Ἀλήθεια, πόσους κινδύνους διατρέξαμε κι ἐμεῖς, κινδύνους πού συνειδητοποιήσαμε, καί πολλούς ἄλλους πού οὔτε κάἄν τούς ὑποψιαστήκαμε! Πόσες φορές μᾶς ἐλύτρωσε ὁ Θεός ἀπό κινδύνους μεγαλυτέρους ἤ μικροτέρους, σωματικούς καί πνευματικούς, κινδύνους κάποτε τόσο ἀπειλητικούς πού μᾶς τρομοκρατοῦσαν καί μᾶς ἀναστάτωναν; Πόσες φορές ὁ Θεός ἐπαρηγόρησε τήν ψυχή μας, μᾶς ἔδωσε θάρρος στόν ἀγῶνα μας! Πόσες φορές μᾶς ἔσωσε ἀπό ἀτυχήματα, ἀρρώστειες, προβλήματα, καταστροφές; Μᾶς προστατεύει λοιπόν ὁ Θεός. Ζητεῖ ὅμως κι ἀπό ἐμᾶς νά τηροῦμε κάποιες προϋποθέσεις γιά νά μᾶς παρέχῃ πλούσια τήν προστασία του. Ποιές εἶναι αὐτές;

2. ΠΟΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΘΕΟΣ

Ὁ ἅγιος Θεός προστατεύει ἰδιαιτέρως τούς ἀνθρώπους ὅταν αὐτοί ζοῦν κατά τό θέλημά Του, ὅταν εἶναι ἀφοσιωμένοι δοῦλοι Του. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος τό διακηρύτει ξεκάθαρα. «Οἶδε Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ρύεσθε» (Β΄Πέτρ. β΄9). Ὁ Κύριος ἀπελευθερώνει ἀπό τόν πειρασμό τούς εὐσεβεῖς ἀνθρώπους. Σπεύδει νά συνδράμῃ τούς δικαίους ἀνθρώπους πού μέ πίστι καί θερμότητα κραυγάζουν στήν προσευχή τους καί ζητοῦν ἀπό τόν Παντοκράτορα Πατέρα τους τήν παντοδύναμη βοήθειά Του. «Ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι καί ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν, καί ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐρρύσσατο αὐτούς». (Ψαλμ. λγ΄ 18).

Ὑπάρχει ὅμως καί μία δεύτερη βασική προϋποθεσι γιά νά μᾶς παρέχῃ ὁ Θεός τήν προστασία του. Μᾶς προστατεύει ὅταν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δέν βάζουμε τόν ἑαυτό μας σέ πειρασμό. Ὅταν ὅμως εἴμαστε ἀπρόσεκτοι καί ἐπιπόλαιοι σέ κινδύνους σωματικούς καί ψυχικούς, δέν μποροῦμε νά ἔχουμε τήν προστασία τοῦ Θεοῦ. Αὐτό ἄλλωστε μᾶς λέγει ὁ ἱερός Ψαλμωδός: «Μή δώῃς εἰς σάλον τόν πόδα σου, μηδέ νυστάξῃ ὁ φυλάσσων σε» (Ψαλμ. 120, 3). Μήν βάζῃς τά πόδια σου σέ μέρος ἀσταθές καί ἐπικίνδυνο καί δέν θά νυστάξῃ ὁ Θεός, δέν θά σέ ἀφήσῃ δηλαδή ἀπροστάτευτο. Καί ὁ σοφός Παροιμιαστής συμβουλεύει: «Υἱέ μή παραρρυῇς… ὁ δέ Κύριος ἔσται ἐπί πασῶν τῶν ὁδῶν σου καί ἐρείσει σόν πόδα ἵνα μή σαλευθῇς» (Παροιμ. γ΄2126). Παιδί μου πρόσεχε μήν ἐκπέσῃς καί ἐκτραπῇς… καί ὁ Κύριος θά σέ συντροφεύῃ σ’ὅλη σου τήν ζωή, ὅπου κι ἄν πηγαίνῃς καί θά στηρίζῃ τό πόδι σου νά μήν κλονισθῇς καί πέσῃς.

***

Ἀδελφοί, πηγαία καί ὁλοκάρδια θά πρέπει νά εἶναι ἡ δοξολογία μας πρός τόν Δημιουργό μας καί Προνοητή τῆς ζωῆς μας Κύριο γιά τίς ἀμέτρητες φορές πού μᾶς λύτρωσε ἀπό διαφόρους κινδύνους. Γι’ αὐτές πού γνωρίζουμε καί γι’ αὐτές πού δέν γνωρίζουμε. Κι ἄς ἐμπιστευώμαστε τή ζωή μας στήν ἀγάπη του μέ τήν βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεός ἀκόμη καί τά δυσάρεστα τά κατευθύνει πρός τό ἀγαθόν.