Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (5/12)

Εὐαγγέλιον: τοῦ Ὁσίου, Πέμ. δ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ια΄ 27-30)

27 Πάντα μοι παρεδόθη ὑ­­­πὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐ­­δεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέ­­ρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱ­­ὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱ­­ὸς ἀποκαλύψαι. 28 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· 30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

27 Ὅλα παραδόθηκαν σέ μένα ἀπό τόν Πατέρα μου, καί ἔλαβα καί ὡς ἄνθρωπος κάθε ἐξουσία καί δύναμη. Κι ἐπειδή ἔχω ὡς Λόγος τήν ἴδια οὐσία μέ τόν Πατέρα μου καί εἶμαι ἄπειρος ὅπως Ἐκεῖνος, κανείς ἄλλος δέν γνωρίζει τελείως τόν Υἱό καί ποιά εἶναι ἡ φύση καί οἱ βουλές τοῦ Υἱοῦ, παρά μόνον ὁ Πατέρας. Ὁ ἄπειρος μόνο ἀπό τόν ἄπειρο μπορεῖ πλήρως καί τελείως νά γνωσθεῖ. Ἀλλά καί τόν Πατέρα κανείς ἄλλος δέν γνωρίζει στό βάθος καί τήν οὐσία του παρά μόνον ὁ Υἱός, περιορισμένα ὅμως τόν γνωρίζει κι ἐκεῖνος στόν ὁποῖο ὁ Υἱός θά θελήσει νά τόν ἀποκαλύψει. 28 Θέλει ὅμως ὁ Υἱός νά καταστήσει γνωστό τόν Πατέρα του σέ ὅλους ὅσους ἔχουν εἰλικρινή πόθο νά δε­χθοῦν τή γνώση αὐτή. Καί γι’ αὐτό σᾶς προσκαλεῖ: Ἐ­λᾶ­­τε σέ μένα ὅλοι ὅσοι εἶστε κουρασμένοι καί φορτωμένοι ἀπό τό βάρος τῆς ἁμαρτίας καί τῶν θλίψεων, κι ἀπό τό φόρτωμα τῶν φαρισαϊκῶν παραδόσεων, μέ τίς ὁποῖες ὁ θεόπνευστος νόμος μεταβλήθηκε σέ φορτίο δυσβάστακτο. Ἐλᾶτε σέ μένα, κι ἐγώ θά σᾶς ξεκουράσω. 29 Πάρτε ἐπάνω σας τό ζυγό τῆς ὑποταγῆς σέ μένα καί τή διδασκαλία μου, καί μάθετε ἀπό μένα ὅτι εἶμαι πράος καί ταπεινός στό φρόνημα καί τήν ἐσωτερική διάθεση, καί θά βρεῖτε ἀνάπαυση καί εἰρήνη στίς ψυχές σας. 30 Διότι ὁ ζυγός τῆς ὑπακοῆς σέ μένα καί τή διδασκαλία μου εἶναι ἁπαλός καί ὠφέλιμος σ’ αὐτόν πού τόν σηκώνει· καί τό φορτίο τῶν ὑποχρεώσεων καί καθηκόντων πού θέτω ἐγώ πάνω στούς πιστούς μου εἶναι ἐλαφρύ.