Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος

«Τρία βροντερὰ “ὄχι” λένε στὴν κυβέρνηση τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης γιὰ τὶς προτεινόμενες ἀλλαγὲς στὰ ἄρθρα 3 καὶ 21 τοῦ Συντάγματος ἀλλὰ καὶ στὶς προωθούμενες ἀλλαγὲς στὴ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν.

Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης στὸ Φανάρι, ὁ Οἰκουμενι­κὸς Θρόνος» διατύπωσε τὶς ἐπίσημες θέσεις τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας:

«Ἐπὶ τοῦ ζητήματος τοῦ προτεινομένου πρὸς ἀναθεώρησιν ἄρθρου 21 τοῦ Συντά­γματος, περὶ τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας, ἐξεφράσθη ἡ ἀντίθεσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν σχεδιαζομένην ἀπάλειψιν τῆς φράσεως ἐκ τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, ὅτι ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ “θεμέλιο τῆς συν­τήρησης καὶ τῆς προαγωγῆς τοῦ ἔθνους”, διότι διαχρονικῶς ὁ εὐλογημένος οὗτος θεσμὸς ἀποτελεῖ βασικὸν κύτταρον τοῦ Γένους, χρήζει δὲ ρητῆς Συνταγματικῆς προστασίας καὶ οὐχὶ ὑποβα­θμίσεως. Ἡ ἐνίσχυσις δὲ αὕτη καθίσταται, ἰδίως κατὰ τὰς ἡμέρας ταύτας, ἀναγκαία, ἕνεκα τῆς ὑπογεννητικότητος, τοῦ πανθομολογουμένου δημογραφικοῦ προβλήματος καὶ τῶν ποικίλων ἀναγκῶν τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν.

Ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῆς προτεινομένης ἀναθεωρήσεως τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος, διὰ τῆς ὁποίας εἰσάγεται διάταξις, ὁρίζουσα ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία εἶναι “θρησκευτικὰ οὐδέτερη”, καὶ ἐπιχειρεῖται ἡ μεταβολὴ τῶν ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ὑφισταμένων ἀπὸ αἰώνων Ἐκκλησιαστικῶν Καθεστώτων, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐκφράζει τὸν ἔντονον προβληματισμόν του διὰ τὰς παραγομένας ἀρνητικὰς νομικὰς συνεπείας σχετικῶς πρὸς τὴν ἐν γένει θέσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Ἐπικρατείᾳ.

Ἡ προτεινομένη τροποποίησις», ἐκτὸς τῶν ἄλλων, «θὰ ἐπιφέρῃ τὴν ἀποβολὴν τῆς Ἐκκλησίας ἐκ τοῦ Δημοσίου βίου καὶ ἐνδεικτικῶς τὴν κατάργησιν τῶν ἀργιῶν τῶν θρησκευτικῶν ἑορτῶν, τὴν ἀλλοίωσιν τοῦ περιεχομένου καὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τὴν ἀφαίρεσιν τῶν ἱερῶν συμβόλων τῆς Ὀρθοδοξίας ἐκ τοῦ συνόλου τῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν (σχολείων, δικαστηρίων κλπ.) κ.ἄ. (…)

Ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῆς προτεινομένης μεταβολῆς τοῦ ὑφισταμένου ἐργασιακοῦ καθε­στῶτος τῶν κληρικῶν καὶ τῶν λαϊκῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, ἐν­­στερνιζομένη τὴν δικαίαν ἀγωνίαν αὐτῶν, ἐπιστηρίζει τὸ αἴτημα τῆς παραμονῆς αὐτῶν εἰς τὴν Ἑνιαίαν Ἀρχὴν Πληρωμῶν ἐν Ἑλλάδι καὶ τὴν διατήρησιν τοῦ ἰσχύοντος θεσμικοῦ ἐργασιακοῦ πλαισίου. Ἡ προτεινομένη ρύθμισις ἀποτελεῖ ἐπιλεκτικὴν δυσμενῆ μεταβολὴν τῶν εἰρημένων ἐργασιακῶν σχέσεων» («or­tho­do­xia.info» 20-12-2018).

Οἱ βαρυσήμαντες αὐτὲς θέσεις τοῦ σεπτοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρέπει νὰ ἀναχαιτίσουν τοὺς ἰθύνοντες τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἀπὸ βιαστικὲς καὶ ἀψυχολόγητες θεσμικὲς ἀλλαγὲς τοῦ Συντάγματος τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἀναφέρονται στὰ πατροπαράδοτα ἑλληνορθόδοξα θεμέλια τοῦ λαοῦ μας. Ὅποιοι τολμήσουν νὰ ἀνατρέψουν τὴν ἱστορικὴ συν­έχεια δύο αἰώνων τῆς σύγχρονης Ἑλληνικῆς Πολιτείας, θὰ καταποντισθοῦν μέσα στὴ λαϊκὴ ἀγανάκτηση!