ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53

Ὁ Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε τό 749 μ.Χ. Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 1260 χρόνων ἀπό τήν Κοίμησή του δημοσιεύουμε σέ συνέχειες τό ἔργο του «Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr. Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53

Ἀπάντηση στό ἐρώτημα, ἄν ὑπάρχει φύση ἀνυπόστατη.

    Μολονότι δέν ὑπάρχει ἀνυπόστατη φύση ἤ ἀπρόσωπη οὐσία  διότι ἡ οὐσία καί ἡ φύση νοεῖται σέ ὑποστάσεις καί προσωπα,  παρ’ ὄλ’ αὐτά δέν εἶναι ὑποχρεωτικό ἡ καθεμία ἀπό τίς μεταξύ τους  ἑνωμένες φύσεις νά ἔχει ξεχωριστά ἰδιαίτερη ὑπόσταση• διότι μποροῦν  νά συνενωθοῦν σέ μία ὑπόσταση καί νά μήν εἶναι οὔτε ἀνυπόστατες οὔτε  ἡ καθεμία νά ἔχει ἰδιαίτερη ὑπόσταση, ἀλλά καί οἱ δύο νά ἔχουν μία καί τήν  ἴδια. Διότι ἡ ἴδια ἡ ὑπόσταση τοῦ Λόγου, ἐπειδή ἔγινε ὑπόσταση  καί τῶν δύο φύσεων, δέν ἐπιτρέπει σέ καμία ἀπ’ αὐτές νά εἶναι ἀνυπόστατη,  οὔτε νά ἔχουν μεταξύ τους διαφορετική ὑπόσταση,  οὔτε ἡ ὑπόσταση ἄλλοτε νά ἀνήκει στή μία καί ἄλλοτε στήν ἄλλη (φύση),  ἀλλά πάντοτε ἡ ὑπόσταση νά ἀνήκει καί στίς δύο ἀδιαίρετα καί ἀχώριστα•  νά μή χωρίζεται οὔτε νά διαιρεῖται, καί νά μή διανέμει ἕνα μέρος της στή μία  κι ἕνα ἄλλο στήν ἄλλη, ἀλλά ὁλόκληρη ν’ ἀνήκει στή μία καί τήν ἄλλη, χωρίς διαίρεση καί στό σύνολό της. Διότι ἡ σάρκα τοῦ Θεοῦ Λόγου δέν  ἔγινε ὑπόσταση μέ ἰδιαίτερο τρόπο, οὔτε ἔγινε κάποια διαφορετική  ὑπόσταση ἀπό τήν ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀλλά (ἡ σάρκα) ἀπόκτησε  ὑπόσταση μέσα σ’ αὐτήν (ὑπόσταση τοῦ Λόγου) καί ἔγινε ἐνυπόστατη καί ὄχι  ξεχωριστή ὑπόσταση ἀπό μόνη της. Γι’ αὐτό δέν εἶναι οὔτε ἀνυπόστατη οὔτε  εἰσάγει μέσα στήν Τριάδα κάποια ἄλλη ὑπόσταση.