ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 45 (Α)

Ὁ Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε τό 749 μ.Χ. Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 1260 χρόνων ἀπό τήν Κοίμησή του δημοσιεύουμε σέ συνέχειες τό ἔργο του «Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr. Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 45 (Α)

Γιά τή θεία οἰκονομία καί γιά τή φροντίδα του γιά μας καί τή σωτηρία μας.

    Ἐπειδή, λοιπόν, ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς προσβολῆς τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς κακίας  δαίμονα, ἐξαπατήθηκε ὁ ἄνθρωπος καί δέν φύλαξε τήν ἐντολή του  Δημιουργοῦ, ἀπογυμνώθηκε ἀπό τή χάρη καί τήν παρρησία πού εἶχε ἀπό  τό Θεό καί σκέπασε τή γύμνια του μέ τή σκληρότητα τῆς ἄθλιας ζωῆς του  διότι αὐτό σημαίνουν τά φύλλα τῆς συκιάς• περιτυλίχθηκε τή νεκρότητα,  δηλαδή τή θνητότητα καί τήν ὑλοφροσύνη τῆς σάρκας διότι αὐτό δείχνει  ἡ ἔνδυση τῶν δερμάτινων χιτώνων• ἐξορίστηκε ἀπό τόν παράδεισο  σύμφωνα μέ τή δίκαιη κρίση τοῦ Θεοῦ• καταδικάστηκε σέ θάνατο καί τόν  ὑποδούλωσε στή φθορά. Παρ’ ὅλα αὐτά, ὁ εὔσπλαγχνος Θεός, πού μας  ἔπλασε καί μᾶς ἔδωσε τή χάρη του, δέν ἔμεινε ἀδιάφορος, ἀλλά ἀφοῦ πρῶτα  μέ πολλούς τρόπους μᾶς παιδαγώγησε καί μᾶς κάλεσε νά μετανοήσουμε  μέ στεναγμούς καί τρόμους, μέ τόν κατακλυσμό καί τήν παρ’ ὀλίγο  ἐξολόθρευση ὅλου του ἀνθρωπίνου γένους, μέ τή σύγχυση καί διαίρεση τῶν  γλωσσῶν, μέ ἐμφανίσεις ἀγγέλων, μέ ἐμπρησμό τῶν πόλεων, μέ εἰκονικές  φανερώσεις τοῦ Θεοῦ, μέ πολέμους, μέ νῖκες, μέ ἧττες, μέ θαυμαστά σημεῖα  καί πολλά θαύματα, μέ τό Νόμο, μέ τούς προφῆτες, πού τό κήρυγμα τούς εἶχε  σκοπό τήν κατάργηση τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία μέ πολλές διακλαδώσεις  ἁπλώθηκε καί ὑποδούλωσε τόν ἄνθρωπο καί συσσώρευσε στή ζωή του  κάθε εἶδος κακίας• μέ τό κήρυγμα τῶν προφητῶν πού εἶχε σκοπό ἐπίσης τήν  ἐπάνοδο τοῦ ἀνθρώπου στή θεία ζωή.
    Ἐπειδή, δηλαδή, ὁ θάνατος εἰσῆλθε στόν κόσμο ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας καί  κατατρώει τήν ἀνθρώπινη ζωή σάν κάποιο ἄγριο καί ἀνήμερο θηρίο, ἔπρεπε  αὐτός πού ἐπρόκειτο νά τήν λυτρώσει νά εἶναι ἀναμάρτητος καί ὄχι ὑπόλογος  στό θάνατο ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας• ἔπρεπε ἀκόμη ἡ ἀνθρώπινη φύση νά  ἐνισχυθεῖ καί ἀνανεωθεῖ, νά παιδαγωγηθεῖ μέ πράξεις καί νά διδαχθεῖ τό  δρόμο τῆς ἀρετῆς πού δέν ὁδηγεῖ στήν καταστροφή, ἀλλά στήν αἰώνια ζωή.