Ἡ ἀπολύτρωσις τοῦ ἀνθρώπου

Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
ΔΙΔΑΧΗ ΠΡΩΤΗ

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός μαρτύρησε στό Κολικόντασι τῆς Βορείου Ἠπείρου στίς 24 Αὐγούστου τοῦ 1779.
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 230 χρόνων ἀπό τόν μαρτυρικό του θάνατο, θά παρουσιάσουμε σέ συνέχειες τήν πρώτη Διδαχή τοῦ Ἁγίου.
Τό κείμενο εἶναι παρμένο ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἰω.Β.Μενούνου «Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές καί βιογραφία», ἐκδόσεις «Τῆνος». Ὁ χωρισμός σέ κεφάλαια εἶναι ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου πρώην Φλωρίνης κ.κ.Αὐγουστίνου μέ τίτλο «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός».

Ἡ ἀπολύτρωσις τοῦ ἀνθρώπου

    Ἀπέθανεν ὁ Ἀδέμ καὶ ἡ Εὔα, ἐπῆγαν εἰς τὴν Κόλασιν καί ἐκαίονταν καὶ ἐφλογίζονταν πέντε ἥμισυ χιλιάδες χρόνους διὰ μίαν ἁμαρτίαν μόνον. Ἀμή ἐμεῖς ὁπού κάνομεν τὲς πολλές, καὶ μάλιστα ἐγώ, τί ἔχομεν νὰ πάθωμεν; Ὁ Θεός εἶναι εὔσπλαγχνος, ναί, μὰ εἶναι καὶ δίκαιος, ἔχει καὶ ράβδον σιδηρᾶν καὶ καθὼς ἐπαίδευσε τὸν Ἀδάμ καὶ τὴν Εὔαν, ἔτσι παιδεύει καὶ ἡμᾶς ἀνίσως καὶ δὲν κάνωμεν καλά. Ἐκαταφρόνεσεν ὁ Ἀδάμ καὶ ἡ Εὔα τὴν προσταγὴν τοῦ Θεοῦ μας καὶ ἔφαγαν καὶ ἐξωρίσθηκαν ἀπὸ τὸν Παράδεισον. Ἄς φυλάγωμεν ἐμεῖς τὰ προστάγματα τοῦ Θεοῦ μας διὰ νὰ πηγαίνομεν εἰς τὸν Παραδεισον.
    Τώρα τί κάνομεν, χριστιανοί μου; Φθάνουν αὐτὰ ὁπού σας εἶπα. Εἶμαι γέρος καὶ φιλάσθενος καὶ δὲν ἠμπορῶ νὰ σᾶς εἰπῶ περισσότερον. Ζητήσετε νὰ μάθετε τὰ ἐπίλοιπα καὶ ἡ εὐγενεία σας. Ζητήσετε νὰ μάθετε πὼς εἰς τοὺς πέντε ἥμισυ χιλιάδες χρόνους ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὁποὺ ἀπέθαιναν ἐπήγαιναν εἰς τὴν Κόλασιν. Καὶ εὐσπλαγχνίσθη ὁ Κύριος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων καὶ ἦλθε καὶ ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος ἐκ Πνεύματος ἁγίου ἀπὸ τὰ  καθαρώτατα αἵματα τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ μᾶς ἔκβαλεν ἀπὸ τάς χείρας τοῦ Διαβόλου. Ζητήσετε νὰ μάθετε πὼς Κυριακὴν ἡμέραν ἔγινεν ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου, Κυριακὴν ἡμέραν ἐγεννήθη ὁ Χριστός μας καὶ μᾶς ἔδειξε τὴν ἁγίαν πίστιν, τὸ ἅγιον Βάπτισμα, τὰ Ἄχραντα Μυστήρια, ὑβρίσθη, ἐδάρθη, ἐπεριγελάσθη, ἐσταυρώθη κατὰ τὸ ἀνθρώπινον, ἀνεστήθη τὴν τρίτην ἡμέραν, ἐπῆγεν εἰς τὴν Κόλασιν, ἔκβαλε τὸν Ἀδάμ καὶ τὴν Εὔαν καὶ τὸ γένος του, ἔγινε χαρὰ εἰς τὸν οὐρανόν, χαρὰ εἰς τὸν Ἅδην, χαρὰ εἰς ὅλον τὸν κόσμον, φαρμάκι καὶ σπαθὶ δίστομον εἰς τὴν καρδίαν τῶν Ἑβραίων καὶ τοῦ Διαβόλου. Ἀνελήφθη εἰς τοὺς οὐρανούς καὶ ἐκάθησεν εἰς τὴν δεξιάν τοῦ προανάρχου Πατρός νὰ συμβασιλεύη αἰώνια καὶ ἀτελεύτητα, νὰ προσκυνᾶται καὶ ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους. Ζητήσατε νὰ μάθετε πὼς σήμερον αὔριον καρτεροῦμεν τὸ τέλος τοῦ κόσμου καὶ θὲ νὰ χαλάση ἐτοῦτος ὁ κόσμος. Ζητήσετε νὰ μάθετε καὶ ἄλλα πολλά, δὲν ἠμπορῶ νὰ σᾶς τὰ εἰπῶ ὅλα καὶ ἐγώ. Εἶσθε φρόνιμοι καὶ γνωστικοί, καταλάβετε καὶ ἀπὸ λόγου σας τὸ καλόν σας καὶ κάμετέ το.