Ματθ. θ΄ 30

ΚΕΙΜΕΝΟ

« καί ἀνεώχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί· καί ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὀ Ἰησοῦς λέγων· ὁρᾶτε μηδείς γινωσκέτω»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    «Καί ἤνοιξαν τά μάτια τους· καί μέ αὐστηρότητα παρήγγειλεν εἰς αὐτούς ὁ Ἰησοῦς καί τούς εἶπε· Προσέχετε, κανείς νά μή μάθη τό θαῦμα πού σᾶς ἔκαμα»

ΣΧΟΛΙΟ

    «Κύριος προχωχρεῖ στήν Καπερναούμ. Κόσμος πολύς Τόν ἀκολουθεῖ. Μέσα στό πλῆθος βρίκονται καί δύο ἀξιοσυμπάθητοι ἄνθρωποι. Δύο τυφλοί. Ἔχουν ἀκούσει γιά τά μεγάλα, τά ἐκπληκτικά θαύματα, πού ἔχει κάνει ὁ Κύριος ἐκεῖ στήν πόλη τους. Γι’ αὐτό καί ζητοῦν τό ἔλεός Του. Φωνάζουν δυνατά: Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱέ Δαυίδ. Μέ πίστη παρακαλοῦν!Ἀλλά πράγμα παράδοξο! Ὁ Κύριος, ὁ πάντοτε σπλαχνικός, δέν δίνει προσοχή στίς φωνές τους. Φθάνει στό σπίτι, ὅπου Τόν φιλοξενοῦσαν, χωρίς νά δώσει σημασία στούς τυφλούς. Αὐτοί ὅμως Τόν ἀκολουθοῦν καί ἐκεῖ. Μπαίνουν στό σπίτι καί ἐπαναλαμβάνουν θερμή τήν παράκλησή τους.
    Τώρα πλέον, ὁ πολυεύσπλαχνος Κύριος, πού φαινόταν πρίν ἀδιάφορος, ἐκδηλώνει ὅλη τή στοργή Του. Τούς θεραπεύει. Τούς χαρίζει τό φῶς τους. Ὦ! πώς εἶναι τώρα δυνατόν αὐτοί πού εὐεργετήθηκαν νά ἐκδηλώσουν αὐτό πού αἰσθάνονται! Μέ ποιά λόγια νά ἐκφράσουν τά χείλη ὅλο τό πλημμύρισμα τῆς εὐγνωμοσύνης, καθώς τά μάτια ὁλάνοιχτα ἀντικρύζουν τή γλυκιά μορφή τοῦ θείου Εὐεργέτη! Ὅμως γιατί τά λόγια τῆς εὐχαριστίας, πού προφέρουν οἱ πρίν τυφλοί, δέν γίνονται ἀκουστά; Γιατί ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων ὁρᾶτε μηδείς γινωστέτω. Αὐστηρή, ἔντονη εἶναι ἡ προσταγή τοῦ Κυρίου πρός τούς τυφλούς πού θεραπεύτηκαν: Προσέξτε. Πολύ προσέξτε. Κανείς νά μή μάθει  τό θαῦμα, πού σᾶς ἔκαμα.
    Δέν θέλει ὁ Παντοδύναμος Θαυματουργός νά γίνει γνωστό στά πλήθη τό μεγάλο αὐτό θαῦμα. Ὄχι! Ἐκεῖνος, πού δίδαξε τούς ἀνθρώπους νά κάνουν τό καλό χωρίς σαλπίσματα, χωρίς ἐπίδειξη, παρουσιάζει τώρα ζωντανή τή διδασκαλία Του. Μέ τό ἅγιο παράδειγμά Του.
    Γι’ αὐτό τό λόγο δέν εἶχε σταθεῖ στό δρόμο νά τούς θεραπεύσει. Δέν ἤθελε μπροστά στά πλήθη τῶν ἀνθρώπων νά κάνει ἐπίδειξη τῆς δυνάμεώς Του καί τῆς εὐσπλαχνίας Του. Εἶναι ὡραῖο καί εὐγενικό νά κάνεις το καλό! Εἶναι ὅμως ὡραιότερο καί εὐγενέστερο νά τό κάνεις ὅπως ὁ Κύριος. Νά τό κάνεις κρυφά. Τόσο μυστικά, ὥστε καί οἱ ἄνθρωποι, πού εἶναι τόσο ἑνωμένοι μαζί σου, ὅσο τό ἀριστερό σου χέρι, νά μή τό παίρνουν εἴδηση. Νά σκορπίζεις τήν εὐεργεσία μόνον ἀπό ἀγάπη σ’ ἐκεῖνον, πού ἔχει τήν ἀνάγκη σου. Ὄχι γιά νά ἐπιδειχτεῖ καί νά σέ ἐπαινέσουν οἱ ἄνθρωποι. Ἀλλά γιά νά γίνεις ἀφορμή μέ τήν καλοσύνη σου καί τήν ἀγαθότητά σου νά δοξασθεῖ ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος εἶναι καί ὁ χορηγός κάθε ἀγαθοῦ.
    Ὦ! πόσο μεγαλειῶδες καί θεῖον εἶναι αὐτό! Κάτι ἀνέκφραστα βαθύ, κάτι τρανό αἰσθάνεσαι τότε. Ἄν δέν τό ἔχεις ποτέ γευθεῖ αὐτό, τότε δοκίμασε καί θά τό αἰσθανθεῖς. Βέβαια, θά δυσκολευθεῖς  στήν ἀρχή. Ἡ γλώσσα σου θά σέ τρώει νά φανερώσεις τήν καλή σου πράξη. Θά παλέψεις πολύ. Ἡ θελήσή σου θά χρειαστεῖ χαλινάρι, γιά νά μή βάλεις τελάλη. Ὅταν ὅμως θά θυμᾶσαι τήν προσταγή τοῦ Κυρίου πρός τούς τυφλούς ὁρᾶτε μηδείς γινωσκέτω, θά παίρνεις δύναμη. Ὁ Κύριος θά σοῦ χαρίζει τή δύναμή Του κάθε φορά, πού ἐσύ θά Τόν παρακαλεῖς. Θά σέ βοηθεῖ Ἐκεῖνος νά Τοῦ μοιάσεις. Νά εὐεργετεῖς καί ἐκεῖ ὅπου   δέν  φθάνει   ἄλλο  μάτι   ἀνθρώπινο  νά  σέ δεῖ καί νά θαυμάσει. Ἀλλά κι ἐκεῖ ὅπου κι αὐτή ἡ ζωή σου εἶναι δυνατόν νά κινδυνεύει.
    Ἡ ἐποχή του καλοκαιριοῦ, μέ τήν κατασκηνώση καί τήν ξεκούραση στό χωριό, σοῦ δίνει πολλές εὐκαιρίες νά ἀσκηθεῖς. Καί ἡ στενότερη ἐπαφή σου μέ τή φύση μπορεῖ κι αὐτή νά σέ παροτρύνει. Παρατήρησε πόσο ἀθόρυβα μεταδίδεται ἡ ζωογόνος ἐνέργεια τοῦ ἡλιακοῦ φωτός ἀπό τήν κάθε ἀκτίνα! Ἀλλά καί ὅλα τά σπουδαιότερα ἔργα μέσα στό βασίλειο τῆς δημιουργίας πόσο μυστικά γίνονται! Κανείς δέν ἀντιλαμβάνεται τά ὄργανα πού τά ἐπιτελοῦν, παρά μόνο τά εὐεργετικά ἀποτελέσματά τους. Ἔτσι λοιπόν καί σύ νά κάνεις τό καλό σάν μιά χρυσή ἀκτίνα τοῦυ  Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης. Ἀθόρυβα. Μυστικά!
    «Ὁρᾶτε μηδείς γινωσκέτω» εἶχε προστάξει ὁ Κύριος. Κι ὅμως ἔπειτα ἀπό λίγο σ’ ὅλη τήν περιφέρεια τῆς Γαλιλαίας εἶχε γίνει γνωστό το θαῦμα. Καταλαβαίνεις τί σημαίνει αὐτό; Κανένα καλό, καμιά εὐεργεσία δέν πρόκειται νά μείνουν γιά πάντα ἄγνωστα. Μάλιστα, ὅσο περισσότερο μυστικά γίνονται, τόσο καί περισσότερη ἀμοιβή θά λάβουν. Τόσο περισσότερο θά δοξαστοῦν ἐκεῖνοι πού ἔκαναν τήν εὐεργεσία. Ἡ δόξα κυνηγᾶ κατά πόδας ἐκείνους πού τήν ἀποφεύγουν. Ἄν σοῦ ἀξίζει πραγματικά νά δοξασθεῖ, θά ἔρθει ἡ δόξα νά σέ συναντήσει. Καί θά σέ βρεῖ, ὅταν πραγματικά τήν ἀποφεύγεις. Εἶναι βέβαιο, ὅμως, ὅτι θά σέ συναντήσει μιά γιά πάντα. Ποῦ καί πότε; Στόν οὐρανό. Ἐκεῖ ὁ Οὐράνιος Πατέρας θά τό θεωρήσει ἔργον Δικαιοσύνης νά ἀποδώσει τό καλό, πού σκόρπιζες γύρω σου ἐφαρμόζοντας τήν προσταγή τοῦ Κυρίου: «Ὁρᾶτε μηδείς γινωσκέτω.»
( Ἀπό τό βιβλίο  «ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ» τῆς Ἑλ.Χιώτου, ἔκδοση «Η ΑΜΠΕΛΟΣ)