Τίτ.γ΄ 5

ΚΕΙΜΕΝΟ
   "Οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλά κατά τόν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς διά λουτροῦ παλιγγενεσίας καί ἀνακαινώσεως Πνεύματος Ἁγίου"
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
      "Μᾶς ἔσωσεν ὄχι ἀπό ἔργα ἀρετῆς, πού ἐκάμαμεν ἡμεῖς, ἀλλά σύμφωνα μέ τό ἔλεός του, διά τοῦ λουτροῦ τοῦ βαπτίσματος, εἰς τό ὁποῖον μᾶς ξαναγεννᾶ καί μᾶς ξανακαινουργώνει τό Ἅγιον Πνεῦμα" (Ἀπό τήν Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
    Ὅλα ὅσα ἐνεργεῖ ὁ Θεός χάριν τοῦ ἀνθρώπου, μαρτυροῦν τήν ἀγάπη του καί τό ἔλεός του.  Ἡ  σωτηρία τήν ὁποία προσφέρει σέ ὅλους, εἶναι ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἐκδήλωση τῆς φιλανθρωπίας του. Καί ὅσα καθόρισε ὡς μέτρα ἀπαραίτητα γιά ὅσους θέλουν τή σωτηρία τους, τίποτε ἄλλο δέν φανερώνουν, παρά τήν ἀγάπη του πρός τόν ἄνθρωπο. Πρῶτο ἀνάμεσα σ’ αὐτά καί τό πλέον οὐσιῶδες εἶναι τό Ἅγιο Βάπτισμα, τό πνευματικό αὐτό καί μυστηριῶδες καί σωτήριο λουτρό. Μέ αὐτό ἀποπλύνεται κάθε ἁμαρτία καί ἐνοχή καί ὁ ἄνθρωπος εἶναι σάν νά γεννιέται σέ νέα ζωή. Δέν εἶναι πλέον ὁ παλαιός ἄνθρωπος, ὁ ἁμαρτωλός καί ξένος πρός τόν Θεό, ἀλλά μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού ἐνεργεῖ στό Βάπτισμα, γίνεται ἄνθρωπος νέος, παιδί τοῦ Θεοῦ, μέ πλήρη δικαιώματα ἐπί τῆς ἀγάπης του. Πόση εὐγνωμοσύνη χρωστᾶμε στόν Θεό γιά τήν ἀνεκτίμητη αὐτή δωρεά, γιά τό ἄπειρό ἔλεός του σ’ ὲμᾶς!( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας" ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").