Ο Ιησούς Χριστός και οι πιστοί

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου PG 61, 72

  Αὐτός ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ἡ κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, ἐμεῖς εἴμαστε τό σῶμα. Εἶναι δυνατό νά ὑπάρχει κενό διάστημα μεταξύ κεφαλῆς καί σώματος; Ἀσφαλῶς ὄχι. Αὐτός εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος, ἐμεῖς ἡ οἰκοδομή πού θεμελιώνεται σ’ Αὐτόν. Αὐτός εἶναι ἡ κληματαριά, ἐμεῖς οἱ κληματόβεργες. Αὐτός εἶναι ὁ Νυμφίος, ἐμεῖς ἡ Νύμφη του Ἐκκλησία. Αὐτός εἶναι ὁ ποιμένας μας, ἐμεῖς τά πρόβατά του. Ἐκεῖνος εἶναι ἡ ὁδός τῆς ζωῆς, ἐμεῖς βαδίζουμε σ’ αὐτήν. Ἐμεῖς εἴμαστε ὁ ναός ὁ πνευματικός, Αὐτός ἔρχεται καί κατοικεῖ μέσα μας. Αὐτός εἶναι ὁ πρωτότοκος, ἐμεῖς εἴμαστε οἱ ἀδελφοί του. Αὐτός εἶναι ὀ κληρονόμος τῆς οὐρανίου Βασιλείας ὡς Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἐμεῖς οἱ συγκληρονόμοι του. Αὐτός εἶναι ἡ ζωή, πού ὁδηγεῖ στήν αἰώνια σωτηρία καί εὐτυχία, ἐμεῖς οἱ μέτοχοι τῆς ἁγίας αὐτῆς ζωῆς. Αὐτός εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρώπων ἀπό τή νέκρωση τῆς ἁμαρτίας, ἐμεῖς αὐτοί πού ἀνασταινόμαστε. Αὐτός εἶναι τό πνευματικό φῶς τοῦ κόσμου, ἐμεῖς αὐτοί πού φωτίζονται ἀπό αὐτό τό φῶς. Ὅλα τά παραπάνω φανερώνουν τήν ἕνωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ ἐμᾶς τούς πιστούς του.