Καλοί συνεργάτες

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: Ἐπιστολή ξζ΄, Ἰουλιανῷ, PG 37, 133Β

    Ἕνα συντελεῖ στήν ἀσφάλεια, τό σπουδαιότατο (τό ὁποῖο πρέπει κυρίως καί πρωτίστως νά φυλάξεις), τό νά προσλάβεις συνεργάτες πού γνωρίζεις ὅτι διαφέρουν ἀπό τούς ἄλλους καί στή σύνεση καί στή διαγωγή. Διότι σέ τί ὠφελεῖ νά εἶναι ὁ μέν κυβερνήτης τοῦ καραβιοῦ καλός, γενναῖος στό ἔργο του, οἱ δέ κωπηλάτες τούς ὁποίους χρησιμοποιεῖ νά εἶναι ἀνίκανοι καί ἄχρηστοι;