Ιωάννου ιδ΄ 23

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "… Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τόν λόγον μου τηρήσει, καί ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καί πρός αὐτόν ἐλευσόμεθα καί μονήν παρ’ αὐτῷ ποιήσομεν".

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ

      "… Ὅποιος δηλαδή μέ ἀγαπᾶ, θά φυλάξη τόν λόγον μου καί ὁ Πατήρ μου θά ἀγαπήσῃ αὐτόν καί θά ἔλθωμεν πρός αὐτόν ἐγώ καί ὁ Πατήρ μου καί θά κατοικήσωμεν μονίμως εἰς αὐτόν μεταβάλλοντες τήν καρδίαν του εἰς ἔμψυχον καί ζωντανόν ναόν μας" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ".

ΣΧΟΛΙΟ

   "Ἄριστον μέσο, διά νά κερδίσωμεν τήν ἀγάπην τοῦ οὐρανίου Πατρός, εἶναι νά ἀγαπήσωμεν τόν Υἱόν του, τόν Σωτῆρα Χριστόν. Ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστόν εἶναι ἀγάπη πρός τόν Πατέρα τόν ἐπουράνιον. Καί εἶναι φυσικόν μέ τήν ἀγάπην  αὐτήν νά προσελκύσωμεν τήν ἀγάπην τοῦ οὐρανίου Πατρός εἰς τόν ἑαυτόν μας. Ἀλλά ποία ἀγάπη πρός τόν Ἰησοῦν Χριστόν εἶναι ἀληθινή καί γνησία; Μόνον ἐκείνη, πού δείχνεται εἰς ἔργα· ἐκείνη πού ὁδηγεῖ εἰς πράξεις, μέ τάς ὁποίας θά εὐχαριστήσωμεν τόν ἀγαπώμενον. Τίποτε ἄλλο λοιπόν δέν φανερώνει πραγματικήν ἀγάπην πρός τόν Χριστόν, καί τίποτε ἄλλο δέν τόν εὐχαριστεῖ περισσότερον, ὅσον τό νά κρατῶμεν τό λόγια του, νά φυλάττωμεν τάς ἐντολάς του. Μέ τήν ὑπακοήν εἰς τάς ἐντολάς του, ἐνῶ δείχνωμεν τήν ἀγάπην μας πρός Αὐτόν, κερδίζομεν καί ἡμεῖς τήν ἀγάπην τοῦ οὐρανίου Πατρός. Ὅπου ἀγάπη πρός τόν Χριστόν, ἐκεῖ κατοικεῖ ὁ Υἱός καί ὁ Πατήρ ὁ οὐράνιος διά νά μεταδίδῃ τήν χαράν καί τήν εὐτυχίαν" ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").